Zarządzanie kulturą

Formularz wyszukiwania w ramach: Zarządzanie kulturą
Szkolenia i rozwój
Zarządzanie instytucją kultury przez podmioty zewnętrzne

Nową konstrukcją w przepisach ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) jest możliwość powierzenia zarządzania...

Szkolenia i rozwój
Łączenie i dzielenie instytucji kultury

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406.) przewiduje możliwość łączenia lub dzielenia instytucji kultury,...

Szkolenia i rozwój
Alternatywne sposoby prowadzenia działalności kulturalnej

Wśród wielu stosunkowo elastycznych możliwości jakie daje organizatorom ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r.,...

Szkolenia i rozwój
Zatrudnianie pracowników w instytucjach kultury

Regulacje dotyczące pracowników instytucji kultury zawiera Rozdział 2a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., nr...

Szkolenia i rozwój
Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury

Nowelizacja ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406.) wprowadziła nowe przepisy - art. 31 -31d, określające...

Szkolenia i rozwój
Organizacja imprez masowych - warto więcej wiedzieć

Działalność kulturalna to tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, a jedną z ważniejszych i częstych form aktywności w tej dziedzinie jest organizowanie różnego rodzaju imprez...

Szkolenia i rozwój
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy dla miejsca organizacji imprezy masowej zezwala - w formie decyzji administracyjnej - na jej organizację w terminie co najmniej 7 dni przed...

Szkolenia i rozwój
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Organizator imprezy masowej w terminie nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia jest zobowiązany wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta...

Szkolenia i rozwój
Utrwalanie przebiegu imprezy masowej

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania jej uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Szkolenia i rozwój
Sportowe imprezy masowe

Sportowa impreza masowa to impreza spełniająca wymogi masowej [ impreza masowa] mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej. Może być organizowana...

Szkolenia i rozwój
Plan graficzny obiektu/terenu oraz regulamin obiektu/imprezy masowej

Organizator imprezy masowej jest zobowiązany opracować plan graficzny obiektu lub terenu na którym ma być przeprowadzona impreza masowa oraz regulamin obiektu/imprezy masowej, które...

Szkolenia i rozwój
Odpowiedzialność za szkodę w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych określa zasady odpowiedzialności organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone w miejscu i w związku z organizacją imprezy masowej. W...