Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Data publikacji: 22.12.2011
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy dla miejsca organizacji imprezy masowej zezwala - w formie decyzji administracyjnej - na jej organizację w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia [ wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej].

 

Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne

 

Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504).

 

Opis
Zezwolenie zawiera nazwę organizatora i nazwę imprezy masowej, określenie jej rodzaju. Określa także warunki organizacji imprezy, w tym: miejsce jej przeprowadzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia, maksymalną liczbę osób, które mogą w niej uczestniczyć, liczbę członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom [ bezpieczeństwo imprezy masowej – służby porządkowe i informacyjne] oraz informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (zgodnie z art. 11 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) [ utrwalanie przebiegu imprezy masowej].
Zezwolenie określa także, na podstawie informacji zawartych w samym wniosku o zezwolenie na organizację imprezy masowej oraz na podstawie opinii komendanta Policji, charakter imprezy – w szczególności czy jest to impreza masowa podwyższonego ryzyka.
Organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej podwyższonego ryzyka kontroluje zgodność przebiegu imprezy z warunkami określonymi w tym zezwoleniu. Może także kontrolować zgodność przebiegu każdej imprezy masowej (też takiej, która nie jest imprezą masową podwyższonego ryzyka). Kontrolujący mogą żądać od organizatora informacji, dokumentów i danych,
swobodnego wstępu do miejsca przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszczeń związanych bezpośrednio z jej organizacją, a także żądania od osób działających w imieniu organizatora udzielenia informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli.
W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu, organ wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Jeżeli ten sam organizator przeprowadza imprezy masowe w tych samych obiektach (na tych samych terenach) co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych w okresie jednego roku. Wówczas organizator imprez masowych przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia odpowiednio informacje właściwym komendantom Policji i Państwowej Straży Pożarnej, kierownikowi pogotowia ratunkowego oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub też według ustalonego terminarza, organizator na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia zawiadamia o tym organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, Policję oraz wszystkie służby ratownicze, które wydały opinie dotyczące organizacji tej imprezy.

 

BIBLIOGRAFIA
1. Dz.U.2009.62.504 Bezpieczeństwo imprez masowych.

 

Autorka Anna Ochmann
Prezes Fundacji ARTeria, ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej (przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy). W ramach pracy w sektorze publicznym (instytucja kultury), prywatnym oraz pozarządowym zrealizowała ponad 350 imprez z udziałem gwiazd sceny zagranicznej oraz czołówki polskich wykonawców, w tym także szereg imprez masowych. Od kilku lat związana również z mediami, pełni obecnie funkcję redaktor naczelnej magazynu BEDRIFT, który ukazuje się na Śląsku. Współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO i innych dotyczące przede wszystkim wykorzystania sektora kultury i sektora kreatywnego w rozwoju regionalnym. Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem sięga po pędzel czy aparat fotograficzny, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą. 
 

Wróć do wszystkich artykułów