Utrwalanie przebiegu imprezy masowej

Data publikacji: 22.12.2011
Średni czas czytania 9 minut
drukuj

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania jej uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne

 

Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504).

 

Opis
Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, które mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody, które mogąc mieć znaczenie dla już toczących się takich postępowań, organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy masowej lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji. W razie takiej potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, które nie zawierają dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator przechowuje po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej 60 dni, a następnie komisyjnie je niszczy.

Wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim (Komendantem Stołecznym) Policji i z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, oraz po zasięgnięciu opinii właściwego polskiego związku sportowego, sporządza wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Umieszczenie określonego stadionu, obiektu lub terenu w tym wykazie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organizator imprezy masowej przeprowadzanej w takim miejscu, a także organizator imprezy masowej podwyższonego ryzyka ma obowiązek utrwala przebiegu tej imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na organizatora imprezy masowej organizowanej w miejscu nieobjętym tym wykazem także obowiązek jej utrwalania.
Miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku oraz minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, umożliwiające wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym, jak również sposób przechowywania tych materiałów są określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych.

Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych odbywa się w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym z tymi imprezami oraz w celu ich zwalczania. Odbywa się ono zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych bez obowiązku informowania osób, których one dotyczą. Organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, jest Komendant Główny Policji.
Zakres gromadzonych i przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej (ale także zawodów organizowanych w ramach takich dyscyplin jak zawody żużlowe czy hokej na lodzie) [sportowe imprezy masowe], zawiera m.in. dane takie jak imię i nazwisko, używane pseudonimy, data i miejsce urodzenia, numer PESEL lub seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, adres zamieszkania lub stałego pobytu, adres korespondencyjny, informacja o karalności czy przynależność do klubów kibica oraz charakterystyka zachowania podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami piłki nożnej. Gromadzone informacje dotyczą także klubów, organizacji, czy stowarzyszeń skupiających kibiców i obejmują m.in.: ich nazwę, imię i nazwisko przedstawiciela, miejsce spotkań oraz charakterystykę zachowań, metod działania i liczbę członków czy informacje o wzajemnych relacjach pomiędzy poszczególnymi klubami, organizacjami i stowarzyszeniami. Gromadzone są także informacje o zaistniałych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach związanych z organizacją imprez masowych obejmujące takie dane jak data i miejsce zdarzenia, informacja o rodzaju imprezy, w związku z którą doszło do zdarzenia czy skutki zdarzenia i informacje o działaniach i podjętych środkach zaradczych. Baza danych obejmuje również informacje o związkach i klubach sportowych, obiektach sportowych, terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych masowych imprez sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników, o obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, czy wreszcie o organizatorach imprez, a także o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez oraz informacje o środkach transportu, z jakich korzystają, miejscach zbiórek, trasach przejazdów oraz o liczebności grup uczestników.

Sposób przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, wzory kart rejestracyjnych, kart zapytań oraz kart odpowiedzi i inne wynikające z obowiązku gromadzenia tych danych są określone w rozporządzeniach ministra spraw wewnętrznych.

 

BIBLIOGRAFIA
1. Dz.U.2009.62.504 Bezpieczeństwo imprez masowych.
2. Dz.U.2010.54.329 Przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.
3. Dz.U.2009.125.1039 Sposób wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej.
4. Dz.U.2010.121.820 Warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej.
5. Dz.U.1995.129.625 Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej. Strasburg.1985.08.19.
6. Dz.U.2011.16.73 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

 

Autorka Anna Ochmann
Prezes Fundacji ARTeria, ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej (przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy). W ramach pracy w sektorze publicznym (instytucja kultury), prywatnym oraz pozarządowym zrealizowała ponad 350 imprez z udziałem gwiazd sceny zagranicznej oraz czołówki polskich wykonawców, w tym także szereg imprez masowych. Od kilku lat związana również z mediami, pełni obecnie funkcję redaktor naczelnej magazynu BEDRIFT, który ukazuje się na Śląsku. Współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO i innych dotyczące przede wszystkim wykorzystania sektora kultury i sektora kreatywnego w rozwoju regionalnym. Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem sięga po pędzel czy aparat fotograficzny, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą.
 

Wróć do wszystkich artykułów