Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Data publikacji: 22.12.2011
Średni czas czytania 7 minut
drukuj

Organizator imprezy masowej w terminie nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia jest zobowiązany wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce jej organizacji) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej [obowiązki organizatora imprezy masowej].

 

Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne

 

Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504).

 

Opis
Równocześnie zwraca się do właściwego miejscowo komendanta Policji i właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej, a także kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej oraz zastrzeżeniach tych służb do stanu technicznego obiektu (terenu), o przewidywanych zagrożeniach.
W przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej organizator powiadamia także komendanta oddziału Straży Granicznej, a gdy impreza ma być organizowana na terenach nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – do komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.

Występując do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej jej organizator zobowiązany jest dołączyć szereg dokumentów i opinii, m.in.: plan graficzny obiektu lub terenu, na którym ma być ona przeprowadzona, także program i regulamin imprezy masowej/ obiektu (terenu) wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej [plan graficzny obiektu/terenu oraz regulamin obiektu/imprezy masowej]. Dołącza również informację o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowych i informacyjnych wraz ze wskazaniem kierownika do spraw bezpieczeństwa [bezpieczeństwo imprezy masowej – służby porządkowe i informacyjne], pisemną instrukcję określającą zadania służ informacyjnych i porządkowych, wskazuje warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej, a także instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej. W przypadku imprez cyklicznych np. rozgrywek meczów piki nożnej kolejnym załącznikiem jest terminarz tych rozgrywek lub terminarz innych imprez masowych. Organizator podaje także informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, informacje o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka - informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej (w tym także informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk) [ sportowe imprezy masowe oraz utrwalanie przebiegu imprezy masowej].

Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownik jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowy inspektor sanitarny wydają opinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania od organizatora wniosku o ich wydanie. Organizator niezwłocznie, ale nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej, dołącza je do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

BIBLIOGRAFIA

1. Dz.U.2009.62.504 Bezpieczeństwo imprez masowych.
2. Dz.U.2009.135.1113 Zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
3. Dz.U.2010.121.820 Warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej.
4. Dz.U.2005.145.1221 Ochrona osób i mienia.
5. Dz.U.2001.13.123 Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.
6. Dz.U.2007.70.473 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
7. Dz.U.1983.25.105 Zasady i tryb postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.
8. Dz.U.2005.108.908 Prawo o ruchu drogowym.
9. Dz.U.2008.25.150 Prawo ochrony środowiska.
10. Dz.U.2009.151.1220 Ochrona przyrody.
11. Dz.U.2011.12.59 Lasy.
12. Dz.U.2003.106.1002 Ochrona zwierząt.
14. Dz.U.2010.184.1240 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy organizacji i realizacji widowisk.
15. Dz.U.2008.80.481 Warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.
16. Dz.U.2010.243.1623 Prawo budowlane
17. Dz.U.2011.183.1087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.
18. Dz.U.2011.16.73 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
19. Dz.U.2010.54.329 Przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

 

Autorka Anna Ochmann
Prezes Fundacji ARTeria, ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej (przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy). W ramach pracy w sektorze publicznym (instytucja kultury), prywatnym oraz pozarządowym zrealizowała ponad 350 imprez z udziałem gwiazd sceny zagranicznej oraz czołówki polskich wykonawców, w tym także szereg imprez masowych. Od kilku lat związana również z mediami, pełni obecnie funkcję redaktor naczelnej magazynu BEDRIFT, który ukazuje się na Śląsku. Współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO i innych dotyczące przede wszystkim wykorzystania sektora kultury i sektora kreatywnego w rozwoju regionalnym. Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem sięga po pędzel czy aparat fotograficzny, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą.
  

Wróć do wszystkich artykułów