Plan graficzny obiektu/terenu oraz regulamin obiektu/imprezy masowej

Data publikacji: 22.12.2011
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Organizator imprezy masowej jest zobowiązany opracować plan graficzny obiektu lub terenu na którym ma być przeprowadzona impreza masowa oraz regulamin obiektu/imprezy masowej, które są równocześnie jednymi z załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej [ obowiązki organizatora imprezy masowej].

 

Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne

 

Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504).

 

Opis
Plan graficzny obiektu lub terenu powinien zawierać oznaczenie dróg komunikacyjnych dla uczestników (dojścia i rozchodzenia się publiczności), dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, a także oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody (zarówno do picia, jak i do celów przeciwpożarowych) oraz punktów informacyjnych. Na planie powinny być także zaznaczone lokalizacje hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz wszystkich innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu. Plan graficzny zawiera także informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych [ bezpieczeństwo imprezy masowej – służby porządkowe i informacyjne], rozmieszczeniu osób na imprezie i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów, a także o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

Organizator opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej również regulamin obiektu (terenu)/ regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych. Regulamin ten określa zasady wstępu na teren lub obiekt (w szczególności osób małoletnich), zasady zachowania się uczestników imprezy masowej i korzystania przez nich z obiektu lub terenu na którym się ona odbywa (także ze znajdujących się tam urządzeń), określa również miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.
Regulamin są to więc - w skrócie - przepisy wydane przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem określające zasady uczestnictwa w imprezie masowej.

Osoby obecne na imprezie masowej są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a przede wszystkim przestrzegać postanowień regulaminu obiektu/imprezy. W szczególności zabrania się im wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

BIBLIOGRAFIA
1. Dz.U.2009.62.504 Bezpieczeństwo imprez masowych.
2. Dz.U.2009.135.1113 Zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
3. Dz.U.2010.121.820 Warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej.

Autorka Anna Ochmann
Prezes Fundacji ARTeria, ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej (przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy). W ramach pracy w sektorze publicznym (instytucja kultury), prywatnym oraz pozarządowym zrealizowała ponad 350 imprez z udziałem gwiazd sceny zagranicznej oraz czołówki polskich wykonawców, w tym także szereg imprez masowych. Od kilku lat związana również z mediami, pełni obecnie funkcję redaktor naczelnej magazynu BEDRIFT, który ukazuje się na Śląsku. Współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO i innych dotyczące przede wszystkim wykorzystania sektora kultury i sektora kreatywnego w rozwoju regionalnym. Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem sięga po pędzel czy aparat fotograficzny, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą.
 

Wróć do wszystkich artykułów