Zarządzanie kulturą

Kultura się liczy!
Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Szkolenia i rozwój

Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy dla miejsca organizacji imprezy masowej odmawia - w formie decyzji administracyjnej - wydania zezwolenia na jej realizację w terminie co...

Obowiązki organizatora imprezy masowej
Szkolenia i rozwój

Obowiązki organizatora imprezy masowej

Organizator imprezy masowej (osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej przeprowadzająca taką imprezę) jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa...

Impreza masowa
Szkolenia i rozwój

Impreza masowa

Co to jest impreza masowa? Kluczowymi informacjami przy zdefiniowaniu imprezy jako masowej są miejsce jej organizacji (może to być teren umożliwiający jej przeprowadzenie, stadion lub też na...

Bezpieczeństwo imprezy masowej - obowiązki służb porządkowych organizatora
Szkolenia i rozwój

Bezpieczeństwo imprezy masowej - obowiązki służb porządkowych organizatora

 Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa przede wszystkim na organizatorze, jednak także między innymi na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta (w zależności od miejsca...

Kryteria oceny oferty
Szkolenia i rozwój

Kryteria oceny oferty

Głównym kryterium oceny ofert jest cena. Jednakże ustawodawca dopuszcza określenie dodatkowych kryteriów. Cena zawsze musi być brana pod uwagę, nawet jeżeli zamawiający decyduje...

Wybór partnera prywatnego
Szkolenia i rozwój

Wybór partnera prywatnego

Obecna ustawa a brzmieniu z 2009 r. nie wprowadza obowiązku przeprowadzenia analizy, jak również nie stanowi o tym, aby wybór formy PPP był lepszym rozwiązaniem niż inne dostępne....

Partner prywatny
Szkolenia i rozwój

Partner prywatny

Partnerem prywatnym jest wyłącznie podmiot mający status przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego. Zagadnienie to jest istotne z uwagi na pojawiające się pytania i wątpliwości czy...

Partnerstwo publiczno-prywatne
Szkolenia i rozwój

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi formę realizacji zadań publicznych przez podmiot prywatny przy wykorzystaniu możliwości finansowych, organizacyjnych lub innych podmiotu prywatnego....

Warunki udziału w postępowaniu
Szkolenia i rozwój

Warunki udziału w postępowaniu

Ogólne warunki udziału w postępowaniu zostały zdefiniowane w art. 22 ust. 1 ustawy. Potwierdzeniem spełnienia tych warunków mogą być (lub powyżej tzw. progów unijnych...

Warunki udziału w postępowaniu
Szkolenia i rozwój

Warunki udziału w postępowaniu

Ogólne warunki udziału w postępowaniu zostały zdefiniowane w art. 22 ust. 1 ustawy. Potwierdzeniem spełnienia tych warunków mogą być (lub powyżej tzw. progów unijnych...

Zakres podmiotowy ustawy lub podmioty stosujące ustawę
Szkolenia i rozwój

Zakres podmiotowy ustawy lub podmioty stosujące ustawę

Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych to szeroki wachlarz różnych podmiotów. W związku z tym, że niniejszy opis ma odnieść się do pewnych typowych...