Data publikacji: 22.12.2011
Średni czas czytania 7 minut
drukuj

Sportowa impreza masowa to impreza spełniająca wymogi masowej [ impreza masowa] mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej. Może być organizowana zarówno na terenie umożliwiającym jej organizację, na stadionie jak i w innym obiekcie niebędącym budynkiem - wówczas liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla jej uczestników wynosi nie mniej niż 1.000. Z kolei w przypadku hali sportowej lub innego budynku liczba miejsc dla uczestników wynosi nie mniej niż 300.

 

Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne

 

Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504).

 

Opis
Zgodnie z definicją ustawodawcy mecz piłki nożnej to z kolei masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla uczestników, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.

Masowe imprezy sportowe ze względu na swój charakter są niestety często areną do różnego rodzaju aktów przemocy i wybryków widzów, stąd obowiązek gromadzenia i przetwarzanie informacji dotyczących ich bezpieczeństwa [ utrwalanie przebiegu imprezy masowej]. Dlatego też organizator meczu piłki nożnej jest zobowiązany do zapewnienia identyfikacji osób uczestniczących w tej imprezie, a obiekty wykorzystywane do prowadzenia rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach ligi zawodowej muszą być wyposażone w elektroniczne systemy: identyfikacji osób, służące do sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej oraz kontroli dostępu do określonych miejsc. Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

Organizator meczu piłki nożnej zobowiązany jest do prowadzenia sprzedaży biletów wstępu lub innych dokumentów uprawniających do udziału w imprezie tylko na miejsca siedzące, może to nastąpić jedynie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość potencjalnego uczestnika. Bilet lub inny dokument uprawniający do przebywania na meczu musi m.in. zawierać numer miejsca siedzącego przypisanego jego posiadaczowi.

Organizator meczu piłki nożnej może stosować zakaz klubowy czyli zakaz uczestniczenia w kolejnych imprezach przez niego organizowanych, nakładany na osobę, która dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. Może także odmówić np. sprzedaży biletu osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, a także osobie, wobec której zastosowano zakaz zagraniczny (zakaz stadionowy, nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informację przekazano Komendantowi Głównemu Policji).

Zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące w meczach piki nożnej obejmuje: imię i nazwisko oraz numer PESEL (w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), a w przypadku rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach ligi zawodowej dodatkowo wizerunek twarzy. Dane te są przechowywane przez organizatora przez okres 2 lat od dnia odbycia się meczu piłki nożnej.

Warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej są określone w rozporządzeniach ministra spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

BIBLIOGRAFIA
1. Dz.U.2009.62.504 Bezpieczeństwo imprez masowych.
2. Dz.U.2011.16.73 Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej.
3. Dz.U.2010.54.329 Przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.
4. Dz.U.2009.125.1039 Sposób wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej.
5. Dz.U.2010.121.820 Warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej.
6. Dz.U.2005.145.1221 Ochrona osób i mienia.
7. Dz.U.1983.25.105 Zasady i tryb postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.
8. Dz.U.1995.129.625 Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej. Strasburg.1985.08.19.
9. Europejska Karta Sportu. Kodeks etyki sportowej przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 24 września 1992 r.
10. Dz.U.07.226.1675 Ustawa o kulturze fizycznej.

 

Autorka Anna Ochmann
Prezes Fundacji ARTeria, ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej (przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy). W ramach pracy w sektorze publicznym (instytucja kultury), prywatnym oraz pozarządowym zrealizowała ponad 350 imprez z udziałem gwiazd sceny zagranicznej oraz czołówki polskich wykonawców, w tym także szereg imprez masowych. Od kilku lat związana również z mediami, pełni obecnie funkcję redaktor naczelnej magazynu BEDRIFT, który ukazuje się na Śląsku. Współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO i innych dotyczące przede wszystkim wykorzystania sektora kultury i sektora kreatywnego w rozwoju regionalnym. Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem sięga po pędzel czy aparat fotograficzny, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą.


Wróć do wszystkich artykułów