Odpowiedzialność za szkodę w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej

Data publikacji: 22.12.2011
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych określa zasady odpowiedzialności organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone w miejscu i w związku z organizacją imprezy masowej. W szczególności określa, iż organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny [ obowiązki organizatora imprezy masowej].

 

Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne

 

Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504).

 

Opis
Organizator imprezy masowej odpowiada za rzeczywiste szkody, które poniosły: Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna (miejska), Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, na które wstęp jest odpłatny. Odpowiedzialność ta obejmuje - na podstawie przekazanego przez te służby zestawienia z określoną wysokością poniesionych szkód - równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia użytego w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. Szczegółowe zasady ustalania tych szkód oraz tryb wypłaty odszkodowań określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

Organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny. Szczegółowy zakres tego ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę charakter szkód mogących wystąpić w związku z imprezami masowymi jest określony w rozporządzeniach ministra finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej.

 
BIBLIOGRAFIA

1. Dz.U.2009.62.504 Bezpieczeństwo imprez masowych.
2. Dz.U.2009.121.1006 Szczegółowy tryb ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz tryb występowania o wypłatę odszkodowań.
3. Dz.U.2010.54.323 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

 

Autorka: Anna Ochmann
Prezes Fundacji ARTeria, ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej (przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy). W ramach pracy w sektorze publicznym (instytucja kultury), prywatnym oraz pozarządowym zrealizowała ponad 350 imprez z udziałem gwiazd sceny zagranicznej oraz czołówki polskich wykonawców, w tym także szereg imprez masowych. Od kilku lat związana również z mediami, pełni obecnie funkcję redaktor naczelnej magazynu BEDRIFT, który ukazuje się na Śląsku. Współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO i innych dotyczące przede wszystkim wykorzystania sektora kultury i sektora kreatywnego w rozwoju regionalnym. Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem sięga po pędzel czy aparat fotograficzny, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą.

Wróć do wszystkich artykułów