Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 550
Dotacje
Raport z diagnozy mieszkańców miasta i gminy Sulechów

Celem badań było postawienie diagnozy na temat stanu uczestnictwa mieszkańców Sulechowa w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez funkcjonujące na tym terenie...

Dotacje
Diagnoza potencjału kulturalnego Wielkiej Wyspy

Niniejsza diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkiej Wyspy została stworzona na potrzeby  projektu „Chciałabym…Chciałbym…Chcemy!” Głównym...

Dotacje
Postawy mieszkańców Gminy Żółkiewka wobec funkcjonowania i roli Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce

Niniejszy raport dotyczy diagnozy postaw, czyli wiedzy, doświadczeń, oceny i oczekiwań mieszkańców gminy Żółkiewka wobec działalności Ośrodka Kultury Samorządowej oraz...

Dotacje
Diagnoza lokalna potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców gminy Wisznia Mała

Raport jest podsumowaniem diagnozy, w której zaprezentowano wyniki badań społecznych zrealizowanych wśród mieszkańców Gminy Wisznia Mała przy wsparciu merytorycznym Fundacji...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Leśna

Wyniki diagnozy będą podstawą do przeprowadzenia kolejnej części projektu, jakim będzie ogłoszenie konkursu na inicjatywy oddolne mieszkańców Gminy Leśna. Ważne jest to, żeby...

Dotacje
Diagnoza Kultury w gminie Nasielsk

Proszeni o pomoc mieszkańcy samodzielnie podczas warsztatu zdefiniowali kulturę w sposób szeroki, opierając się na działaniach wspólnotowych, z pogranicza wielu dziedzin i...

Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW W WYBRANYCH DZIELNICACH MIASTA MYSŁOWICE

Treści diagnozy są z jednej strony społeczną sugestią co do kierunków dalszego działania, które MOK powinien obrać, a z drugiej sugerują nie poprzestawać tylko na oczekiwaniach...

Dotacje
Raport z badań przeprowadzonych w ramach realizacji projektu „Chełmek-kierunek kultura”

Realizacja projektu "Chełmek kierunek kultura" zakładała przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturotwórczego gminy Chełmek w czterech społecznościach: Chełmka "Starego...

Dotacje
Zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Żory - diagnoza społeczności lokalnej

Badania przeprowadzone w społeczności lokalnej wskazały, że dotychczasowy kierunek działalności MOK skierowany jest na zaspokajanie najczęściej zgłaszanych potrzeb (koncerty, bogata oferta...

Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW ZAMBROWA I PROPOZYCJE ODDOLNYCH KULTURALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH

Przedmiotowa publikacja została opracowana w ramach projektu „Kultura po zambrowsku”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, dofinansowanego ze środków...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturowych społeczności gminy Pelplin

Diagnoza potrzeb kulturowych społeczności gminy Pelplin realizowana była w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015”. Celem programu było...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Józefowa

Podsumowując pomysły i propozycje wygenerowane przez uczestników diagnozy należy  podkreślić, że wszystkie działania podejmowane w obszarze kultury powinny być odpowiednio...