Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Raport z badań przeprowadzonych w ramach realizacji projektu „Chełmek-kierunek kultura”

Realizacja projektu "Chełmek kierunek kultura" zakładała przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturotwórczego gminy Chełmek w czterech społecznościach: Chełmka "Starego...

Dotacje
Zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Żory - diagnoza społeczności lokalnej

Badania przeprowadzone w społeczności lokalnej wskazały, że dotychczasowy kierunek działalności MOK skierowany jest na zaspokajanie najczęściej zgłaszanych potrzeb (koncerty, bogata oferta...

Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW ZAMBROWA I PROPOZYCJE ODDOLNYCH KULTURALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH

Przedmiotowa publikacja została opracowana w ramach projektu „Kultura po zambrowsku”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, dofinansowanego ze środków...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturowych społeczności gminy Pelplin

Diagnoza potrzeb kulturowych społeczności gminy Pelplin realizowana była w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015”. Celem programu było...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Józefowa

Podsumowując pomysły i propozycje wygenerowane przez uczestników diagnozy należy  podkreślić, że wszystkie działania podejmowane w obszarze kultury powinny być odpowiednio...

Dotacje
RAPORT Z TWÓRCZEJ DIAGNOZY POTRZEB KULTURALNYCH I INICJATYW SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY WIELEŃ

W tej publikacji znajdą Państwo analizę i wnioski z przeprowadzonej na terenie gminy Wieleń diagnozy potrzeb i kompetencji kulturalnych mieszkańców gminy Wieleń. Nadrzędnym celem tej...

Dotacje
DIAGNOZA Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy

Interesowało nas przede wszystkim to, w jakim zakresie mieszkańcy gminy dysponują zapleczem, kompetencjami, pasjami i ideałami, aby zaproponować jakieś działania szerszemu gronu, a także...

Dotacje
Diagnoza potrzeb, zasobów i samodzielnych inicjatyw w zakresie kultury - Wojkowice

Celem projektu było określenie nowej formuły funkcjonowania MOK w Wojkowicach, jako instytucji kreującej swą działalność w oparciu o dialog ze społecznością lokalną.

Dotacje
Diagnoza w gminie Koprzywnica Raport z badania potencjału kulturotwórczego i stylu życia mieszkańców gminy

Badanie animacyjne miało wymiar praktyczny, co oznacza, że w jak największym stopniu miało być użyteczne dla domu kultury w działaniach wspierających mieszkańców (również po...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych, sportowych i turystycznych Gminy Jastków

Diagnoza miała na celu zbadanie potencjału mieszkańców i wsparcia instytucjonalnego dla ich działań. W niniejszym dokumencie zostały zebranie pomysły mieszkańców gminy...

Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH SPOŁECZNOŚĆI LOKALNEJ GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

Głównym założeniem było przeprowadzenie, opracowanie i upublicznienie diagnozy społecznej zorientowanej na potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz przeprowadzenie konkursu na...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkaoców gminy Lipie wobec funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Wszelkie działania podjęte w ramach niniejszego zadania mają zmierzać do optymalizacji oferty kierowanej do mieszkańców. W trakcie realizacji zadania mają zostać wyłonione co najmniej...