Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 526
Dotacje
RAPORT Z TWÓRCZEJ DIAGNOZY POTRZEB KULTURALNYCH I INICJATYW SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY WIELEŃ

W tej publikacji znajdą Państwo analizę i wnioski z przeprowadzonej na terenie gminy Wieleń diagnozy potrzeb i kompetencji kulturalnych mieszkańców gminy Wieleń. Nadrzędnym celem tej...

Dotacje
DIAGNOZA Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy

Interesowało nas przede wszystkim to, w jakim zakresie mieszkańcy gminy dysponują zapleczem, kompetencjami, pasjami i ideałami, aby zaproponować jakieś działania szerszemu gronu, a także...

Dotacje
Diagnoza potrzeb, zasobów i samodzielnych inicjatyw w zakresie kultury - Wojkowice

Celem projektu było określenie nowej formuły funkcjonowania MOK w Wojkowicach, jako instytucji kreującej swą działalność w oparciu o dialog ze społecznością lokalną.

Dotacje
Diagnoza w gminie Koprzywnica Raport z badania potencjału kulturotwórczego i stylu życia mieszkańców gminy

Badanie animacyjne miało wymiar praktyczny, co oznacza, że w jak największym stopniu miało być użyteczne dla domu kultury w działaniach wspierających mieszkańców (również po...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych, sportowych i turystycznych Gminy Jastków

Diagnoza miała na celu zbadanie potencjału mieszkańców i wsparcia instytucjonalnego dla ich działań. W niniejszym dokumencie zostały zebranie pomysły mieszkańców gminy...

Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH SPOŁECZNOŚĆI LOKALNEJ GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

Głównym założeniem było przeprowadzenie, opracowanie i upublicznienie diagnozy społecznej zorientowanej na potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz przeprowadzenie konkursu na...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkaoców gminy Lipie wobec funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Wszelkie działania podjęte w ramach niniejszego zadania mają zmierzać do optymalizacji oferty kierowanej do mieszkańców. W trakcie realizacji zadania mają zostać wyłonione co najmniej...

Dotacje
Diagnoza potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy Kamionka

Badanie miało umożliwić określenie pewnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Kamionka oraz wpływu na ich zaspokajanie poprzez miejscowy GOK. Jednocześnie analiza danych miała...

Dotacje
Diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Kwidzyn

Przygotowana diagnoza ujęła głosy różnorodnych środowisk. Dokument zebrał opinie osób zróżnicowanych pod kątem obszaru zamieszkania, płci, wieku, pełnionej funkcji,...

Dotacje
DIAGNOZA IDENTYFIKUJĄCA ZASOBY I SAMODZIELNE INICJATYWY MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWINICE WARCKIE

Głównym celem realizowanych badań było opracowanie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminny Świnice Warckie, które w kolejnym etapie...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Iwanowicach - diagnoza potrzeb mieszkańców

Dzięki diagnozie możliwe stało się pogłębienie dialogu z lokalną społecznością na temat potencjału kulturotwórczego instytucji, grup oraz liderów podejmujących inicjatywy na...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Krypno

Projekt "Kulturalna pobudka" zakłada przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do ożywienia kulturalnego mieszkańców gminy Krypno i ich większego zaangażowania w życie...