Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Diagnoza potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy Kamionka

Badanie miało umożliwić określenie pewnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Kamionka oraz wpływu na ich zaspokajanie poprzez miejscowy GOK. Jednocześnie analiza danych miała...

Dotacje
Diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Kwidzyn

Przygotowana diagnoza ujęła głosy różnorodnych środowisk. Dokument zebrał opinie osób zróżnicowanych pod kątem obszaru zamieszkania, płci, wieku, pełnionej funkcji,...

Dotacje
DIAGNOZA IDENTYFIKUJĄCA ZASOBY I SAMODZIELNE INICJATYWY MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWINICE WARCKIE

Głównym celem realizowanych badań było opracowanie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminny Świnice Warckie, które w kolejnym etapie...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Iwanowicach - diagnoza potrzeb mieszkańców

Dzięki diagnozie możliwe stało się pogłębienie dialogu z lokalną społecznością na temat potencjału kulturotwórczego instytucji, grup oraz liderów podejmujących inicjatywy na...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Krypno

Projekt "Kulturalna pobudka" zakłada przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do ożywienia kulturalnego mieszkańców gminy Krypno i ich większego zaangażowania w życie...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkaoców gminy Kaliska

Przedmiotowe opracowanie stanowi diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kaliska, opartą o przeprowadzony w kwietniu i maju 2015 roku proces konsultacji społecznych ze...

Dotacje
Diagnoza lokalna identyfikująca oczekiwania, potrzeby i zasoby kulturalne mieszkańców gminy Borki

Badania koncentrowały się wokół kultury i uczestnictwie w niej przez mieszkańców gminy Borki. Miały one za zadanie zaktywizowanie społeczeństwa lokalnego oraz umocnienie pozycji...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Baranowo

Głównym celem badań była diagnoza stanu obecnego poziomu działań GOKSiR w Baranowie oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Baranowo. Badania te przeprowadził GOKSIR...

Dotacje
DIAGNOZA STANU KULTURY W GMINIE CZARNA (CZARNA GÓRNA)

Prezentacja głównych zjawisk występujących w kulturze gminy Czarna. Opisuje tendencje, zachodzące zmiany w perspektywie danych statystycznych, zawiera analizę uzyskanych wyników...

Dotacje
DIAGNOZA STANU KULTURY W SZYDŁOWIE

Niniejsza ekspertyza została przygotowana w ramach projektu „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga-łączmy się w działaniu”. Zamierzeniem projektu była aktywizacja i współpraca ze...

Dotacje
Raport z diagnozy potrzeb społeczności lokalnej w ramach projektu „Nowa siedziba – nowe możliwości”

Przedstawiony poniżej raport powstał w ramach realizacji przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie projektu „Nowa siedziba – nowe możliwości”,...

Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH WYBRANYCH GRUP SPOŁECZNYCH W GMINIE RYTWIANY

Cele badań animacyjnych skupiały się wokół: diagnozowania postaw, potrzeb, potencjału kulturowo-społecznego, aktywności, mapowania przestrzeni, z którymi społeczności się...