Uczestnictwo w kulturze

Badania

Diagnozujemy praktyki kulturalne Polaków, ich potrzeby i motywacje. Analizujemy zmieniające się modele uczestnictwa w kulturze oraz wpływające na nie uwarunkowania. Badamy kulturę instytucjonalną i pozainstytucjonalną z perspektywy odbiorców.