Projekty badawcze

Search form as part of: Projekty badawcze
Uczestnictwo w kulturze
 

Diagnozujemy praktyki kulturalne Polaków, ich potrzeby i motywacje. Analizujemy zmieniające się modele uczestnictwa w kulturze oraz wpływające na nie uwarunkowania. Badamy...

Wspólnoty pamięci
 

Badamy zainteresowania, emocje i wiedzę Polaków dotyczące dziedzictwa kulturowego, przełomowych wydarzeń z historii Polski oraz postaci historycznych....

Działalność domów kultury
 

Badamy domy kultury i ich otoczenie. Analizujemy funkcje pełnione w społecznościach lokalnych przez domy kultury: od tych ściśle związanych z kulturą, po te które – opierając...

Sektory kreatywne
 

Badamy kondycję i potencjał branż sektora kreatywnego. Analizujemy społeczne i gospodarcze znaczenie przemysłów kreatywnych, w tym ich rolę w procesie tworzenia dóbr...

Kultura nadmiaru
 

Analizujemy kulturowe aspekty wyrzucania wybranych przedmiotów. Żyjemy w kulturze konsumpcjonizmu, czego skutki np.: w postaci zalewających naszą planetę odpadów,...

Ewaluacje
 

Analizujemy efekty wybranych projektów i programów Narodowego Centrum Kultury. Oceniamy wartości inicjatyw w kontekście przyjętych celów i założeń. Identyfikujemy słabe i...

(Archiwum) Marka Narodowa
 

„Kulturowe podstawy marki narodowej i regionalnej” to akademicki i ekspercki program dotyczący tworzenia i reprodukcji marki narodowej i regionalnej...

(Archiwum) Miejskie Polityki Kulturalne
 

Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych powstał z przekonania, że kultura jest podstawowym składnikiem tkanki miejskiej. Zespół realizuje swoje cele poprzez inicjowanie...

(Archiwum) Polskie miejsca pamięci
 

Od lat osiemdziesiątych XX wieku obserwuje się w całej Europie wzrost zainteresowania przeszłością. Obok intensywnych badań historycznych, wypełniania „białych plam” oraz...

Obserwatorium Kultury
 archive

Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury powstało z przekonania, że prowadząc politykę kulturalną na różnych szczeblach należy korzystać z zasobów wiedzy i informacji.