Data publikacji: 22.12.2011
Średni czas czytania 10 minut
drukuj

Co to jest impreza masowa? Kluczowymi informacjami przy zdefiniowaniu imprezy jako masowej są miejsce jej organizacji (może to być teren umożliwiający jej przeprowadzenie, stadion lub też na przykład hala sportowa) oraz liczba miejsc udostępnionych przez organizatora dla jej uczestników (ustalona na podstawie przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej).

 

Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne

 

Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504).

 

Opis
Teren umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej to wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni, spełniający warunki higieniczno-sanitarne, a także posiadający odpowiednią infrastrukturę zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej. Przy określeniu liczby miejsc dla uczestników stosuje się tu przelicznik 0,5 m2 na osobę.
Teren zamknięty jest z kolei zdefiniowany w rozumieniu prawa budowlanego lub może też być to teren będący w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej.

Impreza masowa jest to zatem impreza o charakterze artystyczno-rozrywkowym lub sportowym (także mecz piłki nożnej), na której liczba miejsc dla biorących w niej udział osób jest jasno zdefiniowana w zależności od miejsca organizacji. I tak w przypadku imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym gdy są one organizowane na otwartej przestrzeni (np. na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym ich przeprowadzenie) liczba tych miejsc wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku terenu zamkniętego (hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy) nie mniej niż 500. Impreza o charakterze sportowym różni się liczbą miejsc w przypadku jej organizacji w budynkach (np. w hali sportowej) - jest to nie mniej niż 300. W przypadku meczu piłki nożnej, zarówno organizowanego na stadionie jak i w innym obiekcie sportowym, liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla uczestników wynosi nie mniej niż 1000.

Imprezami masowymi nie są natomiast imprezy odbywające się w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, w placówkach oświatowych (gdy są organizowane przez zarządzających tymi placówkami), a także imprezy sportowe organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży czy osób niepełnosprawnych, imprezy rekreacyjne, które są ogólnodostępne, nieodpłatne i organizowane na terenie otwartym, a także imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników o ile – to ważne - rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.
Przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie stosuje się także do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu ustawy.

Organizacja imprezy masowej wymaga spełnienia szeregu warunków związanych przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom w czasie jej trwania (czyli od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu) [ obowiązki organizatora imprezy masowej], a także uzyskania szeregu opinii i zezwoleń [wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej]. Do zabezpieczenia imprezy masowej jest zobowiązany jej organizator [ bezpieczeństwo imprezy masowej – służby informacyjne i porządkowe] we współpracy z przedstawicielami administracji samorządowej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta) oraz rządowej (wojewoda) oraz służbami m.in.: Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej, służbą zdrowia i innymi.

Ustawodawca wyodrębnił także pojęcie imprezy masowej podwyższonego ryzyka – czyli imprezy masowej, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub w związku z  dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania uczestników, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej właśnie jako impreza masowa podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla uczestników wynoszą nie mniej niż: 300 – gdy impreza jest organizowana na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, 200 - dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej i tak samo 200 - dla meczu piłki nożnej.

 

BIBLIOGRAFIA
1. Dz.U.2009.62.504 Bezpieczeństwo imprez masowych.
2. Dz.U.2011.16.73 Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej.
3. Dz.U.2010.54.329 Przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.
4. Dz.U.2009.125.1039 Sposób wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej.
5. Dz.U.2009.135.1113 Zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
6. Dz.U.2009.121.1006 Szczegółowy tryb ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz tryb występowania o wypłatę odszkodowań.
7. Dz.U.2010.54.323 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.
8. Dz.U.2010.121.820 Warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej.
9. Dz.U.2005.145.1221 Ochrona osób i mienia.
10. Dz.U.2001.13.123 Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.
11. Dz.U.2007.70.473 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
12. Dz.U.1983.25.105 Zasady i tryb postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.
13. Dz.U.2005.108.908 Prawo o ruchu drogowym.
14. Dz.U.2008.25.150 Prawo ochrony środowiska.
15. Dz.U.2009.151.1220 Ochrona przyrody.
16. Dz.U.2011.12.59 Lasy.
17. Dz.U.2003.106.1002 Ochrona zwierząt.
18. Dz.U.2002.113.985 Stan wyjątkowy.
19. Dz.U.2002.156.1301 Stan wojenny oraz kompetencje Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.
20. Dz.U.2010.184.1240 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy organizacji i realizacji widowisk.
21. Dz.U.2008.80.481 Warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.
22. Dz.U.1995.129.625 Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej. Strasburg.1985.08.19.

 

Autorka: Anna Ochmann

Prezes Fundacji ARTeria, ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej (przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy). W ramach pracy w sektorze publicznym (instytucja kultury), prywatnym oraz pozarządowym zrealizowała ponad 350 imprez z udziałem gwiazd sceny zagranicznej oraz czołówki polskich wykonawców, w tym także szereg imprez masowych. Od kilku lat związana również z mediami, pełni obecnie funkcję redaktor naczelnej magazynu BEDRIFT, który ukazuje się na Śląsku. Współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO i innych dotyczące przede wszystkim wykorzystania sektora kultury i sektora kreatywnego w rozwoju regionalnym. Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem sięga po pędzel czy aparat fotograficzny, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą.

Wróć do wszystkich artykułów