Obowiązki organizatora imprezy masowej

Data publikacji: 22.12.2011
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Organizator imprezy masowej (osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej przeprowadzająca taką imprezę) jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania, a także m.in.: do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej [ wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej] czy do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny [ odpowiedzialność za szkodę organizatora imprezy masowej].

 

Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne

 

Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504).

 

Opis
Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie m.in.: zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym i zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów, instalacji i urządzeń technicznych (a szczególnie przeciwpożarowych i sanitarnych). Do obowiązków organizatora imprezy masowej należy więc spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej związanych z organizacją imprezy.

Musi on także zapewnić odpowiednio wyszkolone i wyposażone służby porządkowe i informacyjne, które będą wyraźnie wyróżniać się elementami ubioru oraz powołać kierownika do spraw bezpieczeństwa kierującego tymi służbami. Poza tym organizator musi zapewnić pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne, niezbędny sprzęt ratowniczy i gaśniczy, a także wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.

Kolejnym obowiązkiem organizatora jest zapewnienie warunków do łączności pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy oraz wydzielenie pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

Organizator jest także zobowiązany do opracowania i udostępnienia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulaminu obiektu (terenu)/regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych [plan graficzny obiektu/terenu oraz regulamin obiektu/imprezy masowej], a także instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (zakres tej instrukcji jest określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych).

W zależności od charakteru i typu imprezy masowej (np. impreza podwyższonego ryzyka czy mecz piłki nożnej) organizator jest uprawniony lub ma obowiązek utrwalenia je przebiegu, a także obowiązek zapewnienia identyfikacji jej uczestników.

 

BIBLIOGRAFIA
1. Dz.U.2009.62.504 Bezpieczeństwo imprez masowych.
2. Dz.U.2011.16.73 Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej.
3. Dz.U.2010.54.329 Przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.
4. Dz.U.2009.135.1113 Zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
5. Dz.U.2010.121.820 Warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej.
6. Dz.U.2005.145.1221 Ochrona osób i mienia.
7. Dz.U.2007.70.473 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
8. Dz.U.1983.25.105 Zasady i tryb postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.
9. Dz.U.1995.129.625 Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej. Strasburg.1985.08.19.

 

Autorka: Anna Ochmann

Prezes Fundacji ARTeria, ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej (przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy). W ramach pracy w sektorze publicznym (instytucja kultury), prywatnym oraz pozarządowym zrealizowała ponad 350 imprez z udziałem gwiazd sceny zagranicznej oraz czołówki polskich wykonawców, w tym także szereg imprez masowych. Od kilku lat związana również z mediami, pełni obecnie funkcję redaktor naczelnej magazynu BEDRIFT, który ukazuje się na Śląsku. Współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO i innych dotyczące przede wszystkim wykorzystania sektora kultury i sektora kreatywnego w rozwoju regionalnym. Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem sięga po pędzel czy aparat fotograficzny, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą.

 Wróć do wszystkich artykułów