Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Data publikacji: 22.12.2011
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy dla miejsca organizacji imprezy masowej odmawia - w formie decyzji administracyjnej - wydania zezwolenia na jej realizację w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia [ wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej]. Odwołanie się organizatora imprezy masowej od tej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

 

Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne

 

Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504).

 

Opis
Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej następuje w przypadku niezłożenia opinii komendantów właściwych dla miejsca organizacji imprezy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownika pogotowia ratunkowego i państwowego inspektora sanitarnego, a także niezłożenia kompletu dokumentów – załączników do wniosku takich jak: plan graficzny obiektu lub terenu, na którym ma być ona przeprowadzona, program i regulamin imprezy masowej/obiektu (terenu) wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom [ plan graficzny terenu/obiektu oraz regulamin obiektu/imprezy masowej], informacja o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowych oraz informacyjnych wraz ze wskazaniem kierownika do spraw bezpieczeństwa [ bezpieczeństwo imprezy masowej – służby porządkowe i informacyjne], pisemna instrukcja określającą zadania służb informacyjnych i porządkowych, warunki łączności pomiędzy służbami zabezpieczającymi imprezę, instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia i inne (art. 26 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).

Odmowa wydania zezwolenia następuje także w przypadku, gdy organizator nie zapewni m.in. spełnienia wymogów określonych, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej dotyczących organizacji imprezy masowej, odpowiednich służ porządkowych i informacyjnych, pomocy medycznej, zaplecza higieniczno-sanitarnego, odpowiedniego sprzętu ratowniczego i gaśniczego lub inne (art. 6. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy dla miejsca organizacji imprezy wydaje także decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej, jeżeli już po wydaniu zezwolenia stwierdzi, że zostały naruszone warunki bezpieczeństwa dające podstawę do wydania tej zgody.

Od decyzji o odmowie wydania zezwolenia na organizację imprezy masowej jej organizatorowi przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, które ma 4 dni - od dnia jego wniesienia - na rozpatrzenie tego odwołania.

Wojewoda, w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masowa, może zakazać - w drodze decyzji administracyjnej - przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności lub wprowadzić, na czas określony albo nieokreślony zakaz przeprowadzania przez danego organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części. Od tej decyzji organizatorowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. Odwołanie to nie wstrzymuje wykonania tych decyzji.

 

BIBLIOGRAFIA
1. Dz.U.2009.62.504 Bezpieczeństwo imprez masowych.
2. Dz.U.2011.16.73 Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej.
3. Dz.U.2010.54.329 Przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.
4. Dz.U.2009.135.1113 Zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
5. Dz.U.2010.121.820 Warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej.
6. Dz.U.2007.70.473 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
7. Dz.U.1983.25.105 Zasady i tryb postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.

 

Autorka: Anna Ochmann

Prezes Fundacji ARTeria, ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej (przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy). W ramach pracy w sektorze publicznym (instytucja kultury), prywatnym oraz pozarządowym zrealizowała ponad 350 imprez z udziałem gwiazd sceny zagranicznej oraz czołówki polskich wykonawców, w tym także szereg imprez masowych. Od kilku lat związana również z mediami, pełni obecnie funkcję redaktor naczelnej magazynu BEDRIFT, który ukazuje się na Śląsku. Współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO i innych dotyczące przede wszystkim wykorzystania sektora kultury i sektora kreatywnego w rozwoju regionalnym. Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem sięga po pędzel czy aparat fotograficzny, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą.

 Wróć do wszystkich artykułów