Data publikacji: 28.11.2011
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Partnerem prywatnym jest wyłącznie podmiot mający status przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego. Zagadnienie to jest istotne z uwagi na pojawiające się pytania i wątpliwości czy organizacja pozarządowa może uczestniczyć w PPP  i na jakich zasadach. Zgodnie z nową ustawą z 2008 r. organizacja pozarządowa mogłaby uczestniczyć w PPP jeżeli posiada jednocześnie status przedsiębiorcy. Od strony formalnej jest to jedyny wymóg stawiany temu podmiotowi. Ale należy podkreślić, iż uczestnictwo takiej organizacji nie ma praktycznego wydźwięku. Podmiot prywatny uczestnicząc w PPP wnosi określony wkład finansowy w realizację przedsięwzięcia, którego nierozłączną cechą jest utrzymanie i zarządzanie składnika majątkowego będącego przedmiotem umowy PPP. A zatem możliwość uczestnictwa takiego podmiotu jest w praktyce niemożliwa (chociaż teoretycznie dopuszczona), gdyż podmiot ten miałby uczestniczyć w PPP na zasadzie inwestora i zarządcy majątku.


Definicja legalna

Art. 2 pkt 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
2) partner prywatny – przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego;


Umiejscowienie w systemie prawnym

Prawo cywilne

Aktualny stan prawny, przepisy wykonawcze

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009 nr 19, poz. 100 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93 z późn. zm)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2009, nr 19, poz. 101)


Opis hasła

Partnerem prywatnym jest wyłącznie podmiot mający status przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego. Zagadnienie to jest istotne z uwagi na pojawiające się pytania i wątpliwości czy organizacja pozarządowa może uczestniczyć w PPP  i na jakich zasadach. Zgodnie z nową ustawą z 2008 r. organizacja pozarządowa mogłaby uczestniczyć w PPP jeżeli posiada jednocześnie status przedsiębiorcy. Od strony formalnej jest to jedyny wymóg stawiany temu podmiotowi. Ale należy podkreślić, iż uczestnictwo takiej organizacji nie ma praktycznego wydźwięku. Podmiot prywatny uczestnicząc w PPP wnosi określony wkład finansowy w realizację przedsięwzięcia, którego nierozłączną cechą jest utrzymanie i zarządzanie składnika majątkowego będącego przedmiotem umowy PPP. A zatem możliwość uczestnictwa takiego podmiotu jest w praktyce niemożliwa (chociaż teoretycznie dopuszczona), gdyż podmiot ten miałby uczestniczyć w PPP na zasadzie inwestora i zarządcy majątku.


Rozwój zagadnienia w kraju (głównie od 89 roku)
Przedsięwzięcia realizowane w trybie PPP w praktyce były realizowane przed uchwaleniem ustawy w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz kodeksy cywilny. Ustawa porządkuje stan faktyczny. Pierwsza ustawa o PPP została uchwalona w roku 2005 (Dz. U. z 2005 nr 169, poz. 1420) definiowała partnera prywatnego poprzez odwołanie się do różnych typów podmiotów, wymieniając wprost organizację pozarządową (a także kościoły i związki wyznaniowe). Należy podkreślić, iż pomimo obowiązywania tej ustawy ocenia się, że w Polsce nie wykonano żadnej inwestycji w trybie PPP ze względu na zawiłość procedur. A zatem nie ma praktycznych przykładów uczestnictwa organizacji pozarządowych w PPP.
Obecna ustawa a brzmieniu z 2009 r. zmienia dotychczasowe zapisy definiując partnera prywatnego jako przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego.


Instytucje/punkty informacyjne

Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl


Bibliografia

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi, strony Ministerstwa Gospodarki
 

Autor

Monika Maziarka