Warunki udziału w postępowaniu

Data publikacji: 28.11.2011
Średni czas czytania 15 minut
drukuj

Ogólne warunki udziału w postępowaniu zostały zdefiniowane w art. 22 ust. 1 ustawy. Potwierdzeniem spełnienia tych warunków mogą być (lub powyżej tzw. progów unijnych – muszą być) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ustawy. Artykuł ten stanowi delegację dla Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzania określającego spełnienie tych warunków.


Definicja legalna

Art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
Ust. 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ust. 2. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji.
4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia


Umiejscowienie w systemie prawnym

Prawo cywilne


Aktualny stan prawny, przepisy wykonawcze

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040190177

Akty wykonawcze:

 • Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M.P. 2008 nr 31 poz. 275)
 • Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M.P. 2007 nr 12 poz. 122)
 • Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M.P. 2004 nr 52 poz. 886)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. 2011 nr 96 poz. 559)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2010 nr 223 poz. 1458)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2010 nr 72 poz. 464)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2010 nr 48 poz. 280)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. 2010 nr 41 poz. 238)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2010 nr 12 poz. 69)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. 2010 nr 12 poz. 68)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1817)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1796)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1795)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1226)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 885)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 820)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. 2006 nr 155 poz. 1110)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1063)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2005 nr 75 poz. 664)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 49 poz. 470)

oraz:

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV


Opis hasła

Ogólne warunki udziału w postępowaniu zostały zdefiniowane w art. 22 ust. 1 ustawy. Potwierdzeniem spełnienia tych warunków mogą być (lub powyżej tzw. progów unijnych – muszą być) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ustawy. Artykuł ten stanowi delegację dla Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzania określającego spełnienie tych warunków.
Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania uszczegółowienia warunków – można odebrać od Wykonawcy oświadczenie, że spełnia powyższe warunki. Zamawiający może doprecyzować warunki – uszczegółowienie/ opis musi być:

 • związany z przedmiotem zamówienia
 • proporcjonalny do przedmiotu zamówienia

Analiza warunków:

 • 1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający może żądać określonych uprawnień wyłącznie wtedy, gdy ustawy narzucają obowiązek posiadania takich uprawnień do określonych czynności, a przedmiot zamówienia wymaga posiadania takich uprawnień np. uprawnienia architektoniczne
 • 2) wiedza i doświadczenie - wiedza i doświadczenie nie może odnosić się do minimalnego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (byłoby to naruszenie zasady równego traktowania wykonawców). Warunkiem tym może być objęte np. doświadczenie w realizacji określonej liczby danych usług/dostaw czy też posiadanie wiedzy na określony temat.
 • 3) potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia – jest to dysponowanie przez wykonawcę określonym sprzętem czy osobami o odpowiednich kwalifikacjach/doświadczeniu.
 • 4) sytuacja ekonomiczna i finansowa – jest to warunek najrzadziej uszczegóławiany przez Zamawiających z uwagi na adekwatność warunku do przedmiotu zamówienia

Dokumenty/ oświadczenia, których może żądać zamawiający
Zamawiający zgodnie z art. 25 może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prowadzenia postępowania. Za dokumenty takie należy uznać wyłącznie te, które potwierdzają zdefiniowane przez zamawiającego warunki. A zatem jeżeli zamawiający żąda od wykonawców określonych dokumentów/ oświadczeń to muszą one spełniać łącznie dwa warunki:

 • Mogą to być wyłącznie dokumenty/ oświadczenia zdefiniowane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;
 • Mogą być to wyłącznie dokumenty/ oświadczenia niezbędne do prowadzenia postępowania – a zatem tylko takie które spełniają konkretnie sprecyzowane przez zamawiającego warunki udziału w postępowania.

Ocena warunków udziału w postępowaniu
Ocena warunków udziału w postępowaniu ma charakter zero/jedynkowy, co oznacza, że oceniany wykonawca albo spełnia warunki i przechodzi do dalszej oceny albo nie i jego oferta zostaje odrzucona. Wykonawca nie może lepiej lub gorzej spełniać warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą właściwości wykonawcy, które nie mogą podlegać ocenie na dalszym etapie postępowania.


Rozwój zagadnienia w kraju (głównie od 89 roku)
Obowiązująca po roku 1989 ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U> 1994 nr 76 poz. 344 z późn. zm.) w art. 22 ust. 2 definiowała warunki udziału w postępowaniu, jak również delegację dla Ministra właściwego dla spraw administracji do wydania odpowiedniego rozporządzenia dotyczącego dokumentów. Jednakże brak było czytelnego zapisu, iż zamawiający może żądać jedynie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania. Nowe Prawo zamówień publicznych powiązało ściśle te dwa zapisy stanowiąc o ich nierozłączności.

 

Instytucje/punkty informacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
www.uzp.gov.pl

 

Bibliografia
Ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
Prawo zamówień publicznych – komentarz pod redakcją Tomasza Czajkowskiego

 

Autor

Monika Maziarka