Dźwięk, technologia, środowisko

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1(72)/2012
Dźwięk, technologia, środowisko

W ostatnich latach daje się zauważyć wzmożone zainteresowanie rozmaitymi kontekstami oddziaływania dźwięku w kulturze współczesnej. Medioznawcy opisują funkcje nowej oralności, będącej wynikiem przeobrażeń technologicznych, oraz wskazują na zanikanie znanych od lat form zapośredniczania dźwięku. (...) Wraz z dewaluacją taśmy magnetofonowej z jednej strony oraz rozwojem komputeryzacji z drugiej rodzi się potrzeba sproblematyzowania współczesnego dematerializowania się nośników dźwięku i wpływu tego procesu na działalność artystyczną. Kulturoznawcy dostrzegają potrzebę wskazania tych sfer oddziaływania dźwięku poza sztuką, które bezpośrednio wpływają na partycypację kulturową. Powstają projekty badające akustyczny charakter określonych środowisk czy miejsc zmierzające do świadomego audioplanowania. Z nieco innej perspektywy, ekolodzy i geografowie zwracają uwagę na dźwiękowe zanieczyszczenia będące efektem technologicznego i urbanizacyjnego rozwoju. Wreszcie, sami artyści, muzycy dostrzegają potrzebę mówienia o dźwięku z innej, niż to proponowała tradycyjna muzykologia, perspektywy. Po eksperymentach muzycznej awangardy, a jednocześnie z tanią i łatwą w obsłudze technologią współczesności każdy dający się zarejestrować i podlegający obróbce dźwięk może stać się pełnoprawnym elementem kompozycji muzycznej (ze wstępu Tomasza Misiaka).

Spis treści

Spis treści

Dźwięk, technologia, środowisko

Wprowadzenie - Tomasz Misiak
Dźwięk, technologia, środowisko..., muzyka? Na pytania odpowiadają Lidia Zielińska, Marek Chołoniewski i Krzysztof Knittel - Tomasz Misiak
Opis przedmiotów dźwiękowych Pierre'a Schaeffera. Od metafory do kompozycji - Ewa Schreiber
Aktualność muzyki konkretnej. O potrzebie interdyscyplinarnego namysłu nad muzyką konkretną - Tomasz Misiak
Zobaczyć dźwięk, uwidocznić niewidzialne. "Camera Lucida" Eveliny Domnitch i Dmitrija Gelfanda - Piotr Zawojski
Środowisko, sztuka, dźwięk. Relacje dźwięku do sztuki ekologicznej - Roman Bromboszcz
Kategorie elektroakustyczne w tradycji ruchu pejzażu dźwiękowego - Maksymilian Kapelański
Autentyczność dźwięków. Kulturowy kontekst schizofonii - Robert Losiak
Odkrywanie krajobrazów dźwiękowych wyzwaniem dla kultury współczesnej - Sebastian Bernat
Ciało słuchające wobec zmiany nośników muzycznych - Artur Szarecki
Rejestracja audio i odtwórczość jako twórczość: efekt fonografu - Anna Nacher

Z warsztatów kulturoznawców

Symbolofobia i pragmatomania - Jarosław Boruszewski
Recepta na receptę. Próba analizy praktyki kulturowej zapośredniczonej przez pismo - Damian Włodzimierz Makuch

Obserwatorium kultury

Między ogrodem a fabryką. Praktyka zarządzania kulturą i jej finansowania wobec historii idei - Witold Zakrzewski

Sprawozdania

Wstyd i powtórzenie. O tekstowych instalacjach Jadwigi Sawickiej - Patrycja Cembrzyńska

Omówienia i dyskusje

Kultura dźwięku, dźwięk w kulturze - Mariusz Torzecki
W objęciach cyberkultury - Joanna Walewska
Liczne powody do radości z (nie)rozumienia poezji Miłobędzkiej - Olga Dawidowicz-Chymkowska
Foucault, który się waha - Xawery Stańczyk