Artykuły w pierwszej część numeru są wynikiem ogłaszanego co roku konkursu na koncepcje „Kultury Współczesnej”. Druga część numeru gromadzi teksty, które napływają w ramach CFP. W czasopiśmie  pojawiają się też Varia, w których gromadzone są teksty niezwiązane z tematem przewodnim numeru, ale na tyle wartościowe, że Zespół Redakcyjny zadecydował o ich przyjęciu do druku.

Redakcja „Kultury Współczesnej” zobowiązuje autorów przyjętych do druku publikacji do ujawnienia informacji o osobach (fizycznych oraz prawnych), które przyczyniły się do powstania publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz wkładu – informacji, kto jest autorem koncepcji, tez, metodologii itp. wykorzystywanych podczas przygotowywania publikacji). Autor/autorzy publikacji przyjętych do druku, na mocy odpowiednich umów podpisywanych z wydawcą pisma, deklarują autorstwo tekstu i jego wolność od wad prawnych (innymi słowy – że jest to ich tekst autorski) oraz jego oryginalność. Na mocy wspomnianej umowy przenoszą również na wydawcę pisma pełnię praw majątkowych na czas nieokreślony. Redakcja jest uprawniona do uzyskania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów; informacje te mogą zostać opublikowane w stopce tekstu.

Deklaracja zawarta w umowie wskazuje autora jako osobę odpowiedzialną za wszelkiego rodzaju roszczenia osób trzecich wobec tekstu przyjętego do druku. Jakikolwiek przejaw nierzetelności (jak chociażby ghostwriting, guest autorship czy plagiaty) redakcja uznaje za przejaw nierzetelności naukowej. Ponadto – na mocy umowy – autor zostaje w takiej sytuacji objęty finansową karą umowną, adekwatną do honorarium za wydrukowanie tekstu. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej są dokumentowane.

Prośby o przedruk rozpatrywane są indywidualnie i realizowane za pomocą odpowiedniej umowy licencyjnej. Artykuły publikowane w kwartalniku są dostępne w wersji elektronicznej w archiwum na stronie kwartalnika.