Kultura (nie)wrażliwa. Wrażliwość w kulturze

(In)sensitive culture. Sensitivity in culture

Kultura Współczesna
nr 4(103)/2018

Zjawisko spłycenia wrażliwości lub wręcz całkowitego jej wypłukania ze współczesnej kultury Wolfgang Welsch nazywa anestetyką – niezdolnością do odczuwania, przeżywania, internalizowania znaczeń. W zmediatyzowanym świecie jednostka dostaje więcej bodźców, niż pozwalają jej na to zdolności percepcyjne. Niemożność zmierzenia się z nadmiarem obrazów i dźwięków sprawia, iż popada w swoistą apatię. Następuje „wypalenie współczucia”. Współczesna kultura zmaga się z antagonistycznymi stanowiskami wobec wrażliwości, której rola z jednej strony jest podkreślana, z drugiej zaś deprecjonowana. Zanikanie wrażliwości w świecie nowych mediów jest problemem, z którym nie zmagały się dotąd nauki o kulturze. Wydaje się zatem konieczne, by podsumować dotychczasowy dorobek naukowy i otworzyć dyskusję na temat kondycji współczesnej kultury oraz znaczenia, jakie odgrywa w niej wrażliwość (prof. Magdalena Szpunar, Barbara Cyrek).