Diagnoza domów kultury w Polsce

Date of publication:
Średni czas czytania 16 minutes
print

Czym jest dom kultury? Jaką rolę pełni w społeczności lokalnej? W jaki sposób i dla kogo pracuje? Jak jest finansowany? To tylko część pytań, które rodzą się w głowie w momencie, gdy zaczynamy zastanawiać się nad małymi lokalnymi, samorządowymi instytucjami kultury. Wychodząc od tych pytań przygotowaliśmy materiały, w których staraliśmy się postawić diagnozę aktualnej sytuacji domów kultury w Polsce.

 

Materiały te były również wykorzystane przy tworzeniu programu Dom Kultury+. Opisując sytuację domów kultury oparliśmy się na danych GUS z 2007 roku. Są to jak do tej pory najnowsze dane dające podstawę do stworzenia oceny sposobu funkcjonowania domów kultury w Polsce.

Opracowanie własne NCK

 

Współpraca instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi, Monika Maziarka

Istota funkcjonowania organizacji pozarządowych, obszar ich działania i cele zostały przedstawione w analizie Moniki Maziarki:

Współpraca instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi

 

Badanie Potrzeb Szkoleniowych Dyrektorów Domów i Ośrodków Kultury w Polsce, Good Advice

Udostępniamy także raport zespołu Good Advice, wykonany na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. W dokumencie zostały zaprezentowane wyniki Badania Potrzeb Szkoleniowych Dyrektorów Domów i Ośrodków Kultury w Polsce, które odbyło się w dniach 14 – 24 grudnia 2009 roku i miało za zadanie zbadać potrzeby rozwojowe osób zajmujących kierownicze stanowiska w placówkach kultury w Polsce. Kwestionariusz był wypełniany online poprzez internetową platformę badawczą. W badaniu udział wzięło 169 osób, analizę statystyczną wykonano na podstawie 139 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy.

Raport. Badanie Potrzeb Szkoleniowych Dyrektorów Domów i Ośrodków Kultury w Polsce

 

Analiza architektury domów kultury w Polsce, Dariusz Śmiechowski

Proponujemy lekturę wykonanego przez Dariusza Śmiechowskiego opracowania, zawierającego analizę architektury domów kultury w Polsce. "Dom kultury z natury rzeczy musi spełniać rolę kulturotwórczą w swoim środowisku (m.in. promować pozytywne wzorce w dziedzinie projektowania - kształtowania lepszego otoczenia przestrzennego, funkcjonalności i estetyki dnia codziennego - dzięki dobrej architekturze budynków, architekturze krajobrazu i wnętrz, wzornictwu przemysłowemu)" - jak polskie domy i ośrodki spełniają tę rolę?
Stary i nowy wizerunek domu kultury - opracowanie

 

Ewaluacja ex ante Programu Dom Kultury+, Grupa IQS

Grupa IQS zrealizowała na zlecenie Narodowego Centrum Kultury ewaluację ex ante trzech Priorytetów Programu w celu oceny sytuacji wyjściowej podmiotów uczestniczących w Programie oraz ewaluację szkoleń podstawowych. W projekcie wykorzystano następujące techniki badawcze: Desk Research, FGI, IDI, PAPI, CAWI. Badaniem objęto grupę 50 domów kultury zakwalifikowanych do Priorytetu I Programu Dom Kultury+ w 2010 roku.

Ewaluacja ex ante Programu Dom Kultury+

Ewaluacja szkoleń podstawowych

Funkcjonowanie domów kultury

Uwarunkowania i potencjał domów kultury

Analiza słabych i mocnych stron

 

Podsumowanie I edycji Programu Dom Kultury +

Raport dotyczy ankiet, które zostały przeprowadzone podczas pierwszej edycji roboczego spotkania pracowników instytucji kultury. Program zrealizowany został przez Narodowe Centrum Kultury, a spotkanie miało miejsce 31 stycznia i 1 lutego 2012 roku w Warszawie. Wypowiedzi ankietowe uczestników podsumowano i pogrupowano. Cztery ankiety, które rozdano uczestnikom spotkania po zakończeniu sesji spotkań miały na celu zgromadzenie indywidualnych opinii na temat różnych aspektów działań Programu Dom Kultury +.

Raport dr Ilony Iłowieckiej-Tańskiej ze spotkania 31 stycznia i 1 lutego 2012

 

Podsumowanie I naboru wniosków Infrastruktura domów kultury

Zestawienie dotyczy I naboru wniosków Programu Ministra Rozwój infrastruktury kulturypriorytet 3 – Infrastruktura domów kultury, którego termin upłynął 30 listopada 2011 roku, wówczas złożono 443 wnioski poprawne formalnie. Raport opracowany przez NCK, uwzględnia ocenę złożonych wniosków pod względem województw, a także liczbę wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie.

Podsumowanie I naboru wniosków Infrastruktura domów kultury

 

Badanie społeczno - ekonomicznego oddziaływania przedsięwzięcia kulturalnego na region

Raport zawiera założenia metodologiczne umożliwiające stworzenie modelu pomiaru ekonomiczno – społecznego oddziaływania przedsięwzięcia kulturalnego na region. Analizie został poddany festiwal (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu) oraz instytucja kultury (Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie). Projekt badawczy został zrealizowany przez Fundację Kultury.

Oddziaływanie społeczno-ekonomicznego przedsięwzięcia kulturalnego na region

 

Lokalne mapy kultury

Społeczności lokalne obracają się wokół tego samego kulturowego rdzenia, ale gdy przyjrzeć im się uważniej – trudno znaleźć dwie identyczne figury. Unikalność kształtu każdej lokalnej wspólnoty przedstawiają 3 raporty z badań, przeprowadzonych na terenie powiatów: opatowskiego, piaseczyńskiego oraz sokołowskiego.

Lokalne mapy kultury - powiat sokołowski
Lokalne mapy kultury - powiat piaseczyński
Lokalne mapy kultury - powiat opatowski

 

ZOOM na domy kultury. Laboratorium zmiany

Laboratorium Zmiany to z jednej strony projekt animacyjny. Za cel postawił sobie pomoc domom kultury zastanowić się nad misją, zdiagnozować potrzeby społeczności oraz odkryć nowe pomysły. Z drugiej strony Laboratorium Zmiany to projekt badawczy. Opisuje doświadczenia, które zostały zebrane podczas pracy z domami kultury; nazywa problemy i przeszkody, które napotyka dom kultury na drodze do zmiany; rekomenduje jak pomóc domom kultury we wprowadzeniu zmiany.

Zoom na domy kultury

 

Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej? Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i wiejsko - miejskich

Projekt miał na celu zbadanie wpływu nowych technologii na ofertę samorządowych instytucji kultury oraz popularyzację możliwości ich wykorzystania przez samorządowych menedżerów kultury do poszerzenia oferty prowadzonych przez siebie instytucji.

Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej?

 

Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu

Projekt badawczy realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, służący identyfikacji poziomu partycypacji społecznej w wybranych instytucjach kultury w Małopolsce oraz jego wpływu na funkcjonowanie sektora kultury, a także na profile uczestnictwa w kulturze.

Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu

 

Identyfikacja kierunków i skali ekonomiczno-społecznego oddziaływania instytucji kultury na region na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Analizując społeczno-ekonomiczne oddziaływania instytucji kultury, jaką jest Europejskie Centrum Bajki, na gospodarkę gminy Pacanów, badacze podkreślają , że pozytywne efekty „inwestowania” w kulturę mają charakter długofalowy, rzadko pojawiają się natychmiast po poniesieniu wydatków, a zatem są trudniejsze do dostrzeżenia i docenienia. Przeprowadzone wśród rezydentów Pacanowa badania pozwalają stwierdzić, że ich opinie na temat wpływu ECB na sytuację w mieście są zaskakująco pozytywne.

Identyfikacja kierunków i skali ekonomiczno-społecznego oddziaływania instytucji kultury na region na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

 

Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich

Badanie zrealizowane we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku w jednej z gmin Polski Wschodniej. Badając potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Mielnik i sposoby ich zaspokajania, a z drugiej strony analizując działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz pozostałych instytucji i organizacji kulturalnych gminy autorzy podejmują próbę opisania idealnego modelu funkcjonowania sfery kultury w gminie i miejsca w nim instytucji publicznej. Wyniki badań zostaną wykorzystane przy konstruowaniu gminnej strategii rozwoju kultury.

Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich

 

Badanie ”Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania”

Za cel niniejszego projektu badawczego obrano badanie i analizę funkcjonowania regionalnych domów i ośrodków kultury, które oparto na monografiach tych instytucji i wywiadach z przedstawicielami samorządów lokalnych. W ten sposób powstało 15 mini – raportów dla poszczególnych województw (nie uwzględniło ono województwa opolskiego, gdzie na początku lat 90. Zlikwidowano Wojewódzki Dom Kultury).

Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania

 

Aktywne domy kultury - diagnoza i działanie

Celem projektu była diagnoza funkcjonowania oraz wypracowanie rekomendacji i narzędzi wspierania domów kultury, traktowanych nie tylko jako miejsca realizacji lokalnych strategii gmin, zajęć pozaszkolnych, zainteresowań kulturalnych mieszkańców, ale też jako aktywnych centrów życia lokalnego, kumulujących i kreujących kapitał społeczny i kulturowy.

Aktywne domy kultury - diagnoza i działanie

Diagnoza domów kultury w Polsce

Czym jest dom kultury? Jaką rolę pełni w społeczności lokalnej? W jaki sposób i dla kogo pracuje? Jak jest finansowany? To tylko część pytań, które rodzą się w głowie w momencie, gdy zaczynamy zastanawiać się nad małymi lokalnymi, samorządowymi instytucjami kultury. Wychodząc od tych pytań przygotowaliśmy materiały, w których staraliśmy się postawić diagnozę aktualnej sytuacji domów kultury w Polsce.

Materiały te były również wykorzystane przy tworzeniu programu Dom Kultury+. Opisując sytuację domów kultury oparliśmy się na danych GUS z 2007 roku. Są to jak do tej pory najnowsze dane dające podstawę do stworzenia oceny sposobu funkcjonowania domów kultury w Polsce.

Opracowanie własne NCK

 

Analiza instytucjonalno-prawna domów kultury w Polsce, Firma Doradcza Monika Maziarka

Zachęcamy do lektury Analizy instytucjonalno-prawnej funkcjonowania domów kultury w Polsce, opracowanej przez zespół Firmy Doradczej Monika Maziarka na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. W niniejszym dokumencie przeprowadzono analizę środowiska prawnego funkcjonowania domów kultury w Polsce. Począwszy od podstawy prawnej funkcjonowania, domy kultury mają różny status, co rodzi konsekwencje w zakresie samodzielności, czy zatrudnienia pracowników. Dokument ma na celu przedstawienie różnic w funkcjonowaniu domów kultury, wynikających z regulacji prawnych i wskazanie braków legislacyjnych.

Analiza instytucjonalno-prawna funkcjonowania domów kultury w Polsce

 

Badanie Potrzeb Szkoleniowych Dyrektorów Domów i Ośrodków Kultury w Polsce, Good Advice

Udostępniamy także raport zespołu Good Advice, wykonany na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. W dokumencie zostały zaprezentowane wyniki Badania Potrzeb Szkoleniowych Dyrektorów Domów i Ośrodków Kultury w Polsce, które odbyło się w dniach 14 – 24 grudnia 2009 roku i miało za zadanie zbadać potrzeby rozwojowe osób zajmujących kierownicze stanowiska w placówkach kultury w Polsce. Kwestionariusz był wypełniany online poprzez internetową platformę badawczą. W badaniu udział wzięło 169 osób, analizę statystyczną wykonano na podstawie 139 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy.

Raport. Badanie Potrzeb Szkoleniowych Dyrektorów Domów i Ośrodków Kultury w Polsce

 

Analiza architektury domów kultury w Polsce, Dariusz Śmiechowski

Proponujemy lekturę wykonanego przez Dariusza Śmiechowskiego opracowania, zawierającego analizę architektury domów kultury w Polsce. "Dom kultury z natury rzeczy musi spełniać rolę kulturotwórczą w swoim środowisku (m.in. promować pozytywne wzorce w dziedzinie projektowania - kształtowania lepszego otoczenia przestrzennego, funkcjonalności i estetyki dnia codziennego - dzięki dobrej architekturze budynków, architekturze krajobrazu i wnętrz, wzornictwu przemysłowemu)" - jak polskie domy i ośrodki spełniają tę rolę?
Stary i nowy wizerunek domu kultury - opracowanie

 

Ewaluacja ex ante Programu Dom Kultury+, Grupa IQS

Grupa IQS zrealizowała na zlecenie Narodowego Centrum Kultury ewaluację ex ante trzech Priorytetów Programu w celu oceny sytuacji wyjściowej podmiotów uczestniczących w Programie oraz ewaluację szkoleń podstawowych. W projekcie wykorzystano następujące techniki badawcze: Desk Research, FGI, IDI, PAPI, CAWI. Badaniem objęto grupę 50 domów kultury zakwalifikowanych do Priorytetu I Programu Dom Kultury+ w 2010 roku.

Ewaluacja ex ante Programu Dom Kultury+

Ewaluacja szkoleń podstawowych

Funkcjonowanie domów kultury

Uwarunkowania i potencjał domów kultury

Analiza słabych i mocnych stron

 

 Raport dotyczy ankiet, które zostały przeprowadzone podczas pierwszej edycji roboczego spotkania pracowników instytucji kultury. Program zrealizowany został przez Narodowe Centrum Kultury, a spotkanie miało miejsce 31 stycznia i 1 lutego 2012 roku w Warszawie. Wypowiedzi ankietowe uczestników podsumowano i pogrupowano. Cztery ankiety, które rozdano uczestnikom spotkania po zakończeniu sesji spotkań miały na celu zgromadzenie indywidualnych opinii na temat różnych aspektów działań Domu Kultury +.

Zapraszamy również do zakładki Publikacje.