Ocena wybranych aspektów Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015

Date of publication: 04.05.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Prezentowana ewaluacja stanowi kolejną ocenę Programu, po przeprowadzonej w roku 2014 ewaluacji pilotażowej edycji Programu realizowanej w roku 2013. Niniejszy dokument stanowi raport końcowy prezentujący wyniki badań przeprowadzonych
w ramach badania pt. „Ocena wybranych aspektów Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015”.

Ocena wybranych aspektów Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015
wykres

Rola Programu polega na zapewnieniu domom kultury narzędzi umożliwiających odkrywanie potencjału mieszkańców lokalnych społeczności i włączaniu jak najszerszego ich grona we współtworzenie oferty ich domu kultury. Wyłonieni w konkursie beneficjenci otrzymują merytoryczne wsparcie w postaci animatora, który pomaga w przeprowadzeniu lokalnej diagnozy oraz ewaluacji działań po wykonaniu zadania. Animatorów zapewnia wyłoniony w przetargu podmiot, którym jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL).

W prezentowanym raporcie zostały opisane wyniki przeprowadzonych badań ilościowych. Istotnym elementem procesu ewaluacyjnego było nakręcenie filmu dokumentalnego. Wyniki badań etnograficznych (w tym zgromadzony materiał wizualny) w sposób pogłębiony obrazują dane zabrane podczas badań ilościowych nadając im kontekst i ukazując tło badanych zjawisk.