Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 549
Dotacje
Diagnoza potencjału kulturotwórczego gminy Subkowy

Program skierowany był do domów kultury, które gotowe były prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane...

Dotacje
Raport z diagnozy stanu kultury gminy Długołęka

Zadaniem projektu realizowanego przez GOK w Białołęce była aktywizacja integracja różnorodnych oddolnych inicjatyw kulturotwórczych i włączenie ich do działania poprzez...

Dotacje
Kultura na życzenie. W poszukiwaniu lokalnej społeczności. Raport z badań

Mieszkańcy Gminy Wolbrom pozytywnie oceniają działania Domu Kultury o czym świadczą zarówno opinie badanych jak i  frekwencja podczas organizowanych przez DK Wolbrom wydarzeń,...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Długosiodło

Zebrany został obszerny materiał, który precyzuje, w jaki sposób zaspokajane są potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Długosiodło, ale też jakie są oczekiwania...

Dotacje
DIAGNOZA STANU KULTURALNEGO ORNETY

Badanie stanu i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Orneta zostało zrealizowane między majem a czerwcem 2013 roku w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +...

Dotacje
DIAGNOZA ZASOBÓW I SAMODZIELNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW ŚREMU

Istotą programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013 jest pobudzenie społeczności lokalnej do aktywnego współtworzenia kultury poprzez zdiagnozowanie potrzeb kulturalnych...

Dotacje
Zaskoczyło, czyli czego można dowiedzieć się o mieszkańcach gminy Wisznice. Wyniki diagnozy partycypacyjnej, przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

Latem 2013 w gminie Wisznice przeprowadzona została diagnoza zainteresowań i potrzeb „kulturalnych” mieszkańców. „Kulturalnych” wzięte w nawias, ...

Dotacje
RAPORT z diagnozowania potrzeb i potencjału środowiska lokalnego przeprowadzony w ramach projektu "BANK POMYSŁÓW"

Celem projektu „Bank Pomysłów”, realizowanego w ramach projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury,...

Dotacje
ANALIZA I OPRACOWANIE WNIOSKÓW z ankiety AKTYWNE ŻYCIE- TWÓJ POMYSŁ dotyczącej inicjatyw lokalnych w dziedzinie kultury dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach jest miejscem żywym, pobudzającym do działania lokalną aktywność. Łączy a nie dzieli. Buduje mosty między odległymi sobie grupami: młodymi...

Dotacje
Diagnoza kulturalno-społeczna Szczecina

Misją Domu Kultury 13muz jest stworzenie wyjątkowego miejsca, które w dziedzinie kultury gwarantowałoby światowy poziom swoich projektów artystycznych i jednocześnie aktywizowało...

Dotacje
Diagnoza potencjału mieszkańców gminy Strzegowo w realizacji oddolnych projektów społeczno-kulturalnych

Diagnoza potencjału mieszkańców gminy Strzegowo w realizacji projektów społeczno-kulturalnych powstała w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013. Diagnoza odbyła się...

Dotacje
Raport diagnozujący potencjał kulturotwórczy społeczności lokalnej miasta i gminy Poddębice

Badanie przeprowadzono na zlecenie Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach w ramach realizacji projektu pn. „Zróbmy to razem” dofinansowanego przez Narodowe Centrum...