Pracując na zmianę. Między niepełnosprawnymi a zatrudnionymi w sektorze kultury i sztuki w Anglii - rozumienie trendów, barier i możliwości

Date of publication: 02.07.2019
Średni czas czytania 2 minutes
print

Tytuł: Pracując na zmianę. Między niepełnosprawnymi a zatrudnionymi w sektorze kultury
i sztuki w Anglii - rozumienie trendów, barier i możliwości  (Making a Shift. Disabled people and the Arts and Cultural Sector Workforce in England: Understanding trends, barriers and opportunities)

Autor: Arts Council England

Rok: 2018

Pracując na zmianę. Między niepełnosprawnymi a zatrudnionymi w sektorze kultury i sztuki w Anglii - rozumienie trendów, barier i możliwości
Fot. pixabay.com

Jedną z kluczowych koncepcji dominujących we współczesnej dyskusji nad problematyką inkluzji osób niepełnosprawnych jest tzw. dostępność (accessibility), tj. zasięg i poziom rozwoju narzędzi, instytucji, rozwiązań logistycznych ułatwiających takim osobom funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, zawodowej, w rekreacji itp. Najnowszy raport Arts Council England ma w zamierzeniu dokonać wyłomu w dotychczas przemilczanej sytuacji niepełnosprawnych pracowników i sformułować kompleksową siatkę rekomendacji i propozycji reform, jak przeciwdziałać barierom stojącym przed pracownikami sektora kultury i sztuki w kontekście brytyjskim.

Jednym z kluczowych problemów, z jakimi muszą borykać się niepełnosprawni starający się
o miejsca pracy, jest godzenie wymagań czasowych zatrudnienia z koniecznością zajmowania się stanem swojego zdrowia. Autorzy przywołują wcześniejsze badania z tego pola jako rozwinięcie i potwierdzenie tych samych trendów, a te wskazują na częsty zwrot niepełnosprawnych w stronę freelancingu i elastycznych, zdalnych form zatrudnienia, podkreślając jednocześnie ograniczenia finansowe tego typu karier.

Oprócz analizy ilościowej, wskazującej na niedoreprezentowany odsetek osób niepełnosprawnych w sektorze kultury i sztuki, raport zawiera również relacje indywidualne respondentów, które wzbogacają informacje ze statystyk o przykłady namacalności barier w swobodnym uczestnictwie w pracy.

Cały raport dostępny jest na stronie Art. Council:

https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/ACE206%20MAKING%20A%20SHIFT%20Report%20FINAL.pdf

Opis raportu znajduje się w publikacji Nowości Badawcze NCK nr 3/2018.