Enhancing youth participation in urban governance through city youth councils

Date of publication: 15.03.2024
Author: UNESCO
Średni czas czytania 2 minutes
print

Publikacja UNESCO przedstawia międzynarodowe zestawienie ukazujące m.in. historię i funkcje miejskich rad młodzieżowych. Przytacza przykłady udziału młodych w działaniach związanych z zarządzaniem miastami oraz zalecenia na temat reform prowadzących do zwiększenia liczby tego typu organizacji. Prezentuje też studia przypadku aktywnych miejskich rad młodzieżowych funkcjonujących w Kanadzie, Brazylii, na Dominikanie i Filipinach.  

Fot. rawpixel.com/ Freepik

Raport powstał w oparciu o badanie – obejmujące m.in. mapowanie miejskich rad młodzieżowych – zrealizowane przez UNESCO w 2020 r. za pomocą kwestionariusza ankiety on-line rozesłanego do miast przynależnych do International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities (ICCAR). Jednym z głównych celów badania była identyfikacja mocnych stron organizacji współdziałających z władzami publicznymi. W 2021 r. przegląd dokumentacji uzupełniono poprzez przeprowadzenie kompleksowego badania ankietowego diagnozującego sposoby funkcjonowania miejskich rad młodzieżowych. Ankietę wypełniło kilkadziesiąt podmiotów z całego świata.

Jak wynika z raportu, miejskie rady młodzieżowe chętnie nawiązują współpracę z organizacjami pozarządowymi i niezależnymi stowarzyszeniami młodych. W większości pozytywnie odnoszą się także do obecności osób z grup mniejszościowych oraz wdrażają mechanizmy mające na celu włączanie do struktur organizacji niedostatecznie reprezentowanych jednostek.