Numer

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3-4/1995
Numer

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Część 1

Współczesna kultura wizualna i przemiany w statusie kultury artystycznej - Teresa Kostyrko

Część 2

Co oznacza formuła "kryzys estetyki" - Grzegorz Dziamski
Spór o normatywne podstawy estetyki - Bohdan Dziemidok
W obronie "całościowości". Pojecie Gesamtkunstwerk - Elżbieta Gieysztor-Miłobędzka

Część 3

Kino: między fabułą a wrażeniem realności - Tomasz Kłys
Nowa poetyka odbioru? - Dominika Depta

Biografie uczonych

Recenzje, omówienia, wydarzenia

Kultura amerykańska jako źródło zagrożeń - Andrzej Szpociński

Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rortyego, red. A. Szahaj, Toruń 1995.

Rozterki antropologii w ponowoczesnym świecie - Michał Buchowski

Tekst jest relacją z seminarium pod tym samym tytułem, które odbyło się w Stawisku w dniach 29-30 września 1994.

Awangardowe impulsy w ponowoczesnym świecie - Anna Zeidler-Janiszewska