Kultura wobec wyzwań epoki cyfrowej i sieci

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1(43)/2005
Kultura wobec wyzwań epoki cyfrowej i sieci

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Społeczeństwo sieciowe i cyberkultura: teorie i interpretacje

Jaka polityka kulturalna w epoce globalizacji i mediów elektronicznych? - Kazimierz Krzysztofek
Kody kultury w epoce cyfrowej - Edwin Bendyk
Od web.studies do antropologii nowej wizualności. Współczesne badania nad cyberkulturą - Ryszard W. Kluszczyński
Internet a usieciowienie relacji społecznych - Dominik Batorski

Autonomia, kreatywność i upodmiotowienie utraciły jednoznacznie pozytywny charakter. Niegdysiejszy postulat ruchów społecznych, walczących o emancypację kolejnych grup wykluczonych stał się dziś sztandarowym hasłem nowej odmiany kapitalizmu, z obszaru kultury i kreacji znaczeń i tożsamości czyniącej swoje główne źródło zysków. Bajka o współczesnym Kopciuszku przestaje wyciskać łzy żalu i współczucia - historia wykluczenia staje się ostrzeżeniem przed wkluczeniem.

Przerwana transmisja? Czy w dobie kultury cyfrowej możemy mówić o załamaniu pokoleniowej ciągłości przekazu kulturowego? - Justyna Hofmokl
Software Art - Łukasz Ronduda
EEETETEKSTESTETEKKSSETETEKSE - Alek Tarkowski

Tekst jest fragmentem rozprawy doktorskiej pt. Nawigacja w przestrzeniach hipermedialnych. O strategiach poznawczych w interakcji człowiek-komputer. Przedstawiono w nim fenomen hipertekstu i hipermediów. Po sformułowaniu wstępnych definicji, autor stopniowo dookreśla przedmiot swych rozważań przypominając historię hipertekstu i systemów hipermedialnych oraz przedstawiając szczegółowy model architektury hipermediów.

Sztuka jest rodzajem polityki prowadzonej innymi środkami. Rzecz o Stevenie Kurtz’u i Critical Art Ensemble - Łukasz Ronduda
Copy and past: rzecz o muzyce w dobie kultury cyfrowej - Kamil Antosiewicz
Tak zwane gry komputerowe - Piotr Sitarski
Wolne niczym wiatr. O nowych formach regulacji ekspresji twórczej w epoce cyfrowej - Alek Tarkowski, Justyna Hofmokl

Artykuł dotyczy istotnego we współczesnej kulturze amerykańskiej zjawiska, które autorka określa mianem kultury makeover, czyli wiary w szybką przemianę własnego otoczenia, wyglądu a nawet psychiki. Opisuje nie tylko jej przejawy, takie jak konsumpcja określonych towarów i usług oraz sposoby propagowania w mediach lecz stara się również dotrzeć do głębszych, kulturowych przyczyn, dzięki którym wiara w błyskawiczną transformację rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych. Przyczyny te wiążą się nie tylko z szeroko rozumianą „naturą ludzką“ – wypływają one również ze specyfiki kultury amerykańskiej, związane są z przemianami społecznymi i ekonomicznymi. Podjęcie tego tematu jest istotne nie tylko z tego powodu, że kultura makeover kształtuje zachowania konsumpcyjne, wpływa ona również na wykształcenie się określonych zachowań i przekonań a także odzwierciedla wartości dominujące w społeczeństwie amerykańskim.

Recenzje, omówienia

Człowiek w świątyni konsumpcji - Małgorzata Dziura
Nowoczesne odpady. Odpady nowoczesności - Magdalena Matysek-Imielińska

Komunikaty, noty

Młode pokolenia w Europie i komunikacja sieciowa. Raport z międzynarodowego badania - Kazimierz Krzysztofek
Polska sfera publiczna wobec wyzwań demokracji medialnej a kwestia partycypacji - Bartosz Korzeniewski