Regulamin konkursu na stworzenie koncepcji części tematycznych numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” 2-4/2022 i 1/2023

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na stworzenie koncepcji części tematycznej trzech numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” w roku 2022 oraz pierwszego numeru w roku 2023, zwanego dalej „Konkursem”, jest wydawca kwartalnika – Narodowe Centrum Kultury, 
  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, Warszawa (01-231), wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 71/2006, NIP: 525-235-83-53 (dalej „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa:
  1. terminy organizacji Konkursu, 
  2. warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, 
  3. prawa i obowiązki Organizatora,
  4. prawa i obowiązki uczestników Konkursu.

 

§ 2. Terminy Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 16 września 2021 roku i trwać będzie do dnia
  21 października 2021 roku do godziny 23.59 (okres trwania Konkursu).
 2. Komisja Konkursowa będzie oceniała zgłoszenia w dniach od 22 października do
  4 listopada 2021 roku (okres oceny prac konkursowych).
 3. Wyniki Konkursu będą ogłoszone w dniu 9 listopada 2021 roku.
 4. Wyniki Konkursu ogłoszone będą na stronach internetowych Organizatora (www.nck.pl, http://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna), Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (www.ptk.edu.pl) oraz poprzez wysłanie stosownej wiadomości
  e-mail do laureatów Konkursu.
 5. Terminy Konkursu mogą ulec zmianie, o zmianie takiej Organizator poinformuje
  w drodze ogłoszenia w sposób podany w ust. 4 powyżej.

 

§ 3. Komisja Konkursowa

 1. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu 
  i czynnościami związanymi z wyłanianiem zwycięzców sprawować będzie Komisja Konkursowa.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą członkowie Rady Naukowej kwartalnika, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, przedstawiciel Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury oraz członkowie Zespołu Redakcyjnego.
 3. Przewodniczącym Komisji jest przewodniczący Rady Naukowej „Kultury Współczesnej”.
 4. W przypadku gdy uprawniona do głosowania osoba, określona w § 3 pkt 2, nie odda ważnego głosu w terminie określonym w § 2 pkt 2, decydować będą głosy pozostałych członków. Kworum stanowi 50 proc. osób określonych w § 3 pkt 2.
 5. Członkowie Komisji Konkursowej:
  1. zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów przekazanych im w związku z oceną nadesłanych na Konkurs koncepcji,
  2. nie mogą wykorzystywać informacji pozyskanych w związku z oceną (w tym jakiejkolwiek ich części czy kopii) do celów innych niż te, dla których zostały im przekazane.

 

§ 4. Zasady i przebieg Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz będąca aktywnym pracownikiem naukowym uczelni wyższej lub instytucji naukowej (dalej zwanym „Zgłaszającym”).
 2. Zgłaszający może przesłać własną koncepcję części tematycznej numeru kwartalnika „Kultura Współczesna”, dalej zwaną „Koncepcją”, lub też wspólnie z innymi uczestnikami, w ramach zespołu, który reprezentuje. W przypadku koncepcji zespołu wymóg, o którym mowa w § 4 pkt 1, oprócz Zgłaszającego winien spełniać dodatkowo co najmniej jeden
  z członków zespołu.
 3. Zgłaszającym może być również zespół składający się maksymalnie z trzech osób.
 4. Koncepcja zgłaszana jest w języku polskim.
 5. Nie można przystąpić do Konkursu, jeśli było się autorem lub współautorem zwycięskiej Koncepcji w Konkursie ogłoszonym i rozstrzygniętym w roku poprzednim (tj. 2020).
 6. Zgłaszający może nadesłać tylko jedną koncepcję jako jej autor lub współautor. W przypadku nadesłania większej liczby koncepcji, zostanie wzięta pod uwagę ta nadesłana jako pierwsza.
 7. Artykuł danego autora o tym samym lub zbliżonym tytule może być zgłoszony tylko w ramach jednej koncepcji. W przypadku gdy zostanie zgłoszony w ramach kilku koncepcji, zostanie wzięty pod uwagę tylko jako część koncepcji nadesłanej jako pierwsza.
 8. Autor koncepcji (i wstępu) może przesłać w ramach koncepcji tylko jeden artykuł swojego autorstwa lub współautorstwa (poza wstępem).
 9. Koncepcja zgłaszana do Konkursu powinna być zgodna z profilem tematycznym pisma (opisanym na stronie internetowej: http://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna).
 10. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko, stopień naukowy oraz afiliację Zgłaszającego (w przypadku zespołu – każdego z jego członków),
  2. opis koncepcji, pozwalający na ocenę jej wartości merytorycznej,
  3. zakres poruszanej w planowanych tekstach tematyki, tytuły i autorów proponowanych artykułów,
  4. dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby opublikowania imienia i nazwiska na stronie WWW Organizatora”,

przy czym całość zgłoszenia powinna mieć do 7 tysięcy znaków ze spacjami.

 1. Zgłoszenia niezgodne z powyższymi wytycznymi nie będą rozpatrywane.
 2. Maksymalna objętość tekstów, które mogą ukazać się na łamach jednego numeru kwartalnika w części tematycznej, nie powinna przekraczać sześciu arkuszy wydawniczych (240 tysięcy znaków ze spacjami). Nie może też liczyć więcej niż siedem artykułów (bez wstępu).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury pod adresem http://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna w okresie trwania konkursu. Zgłoszenia wysłane w innej formie oraz przesłane po terminie składania zgłoszeń nie będą rozpatrywane.
 4. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Zgłaszający oświadcza, że:
  1. zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu i je akceptuje,
  2. przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do koncepcji zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Regulaminu,
  3. wyraża zgodę na publikację fragmentów koncepcji w internecie w ramach naboru tekstów do „Kultury Współczesnej”,
  4. koncepcja nie była publikowana ani w inny sposób rozpowszechniania wcześniej
   w jakiejkolwiek formie.
 5. Każda koncepcja jest oceniana przez Komisję Konkursową zgodnie z zasadami i według kryteriów określonych w § 5 Regulaminu.
 6. Komisja Konkursowa odrzuci zgłoszenie w następujących przypadkach:
  1. gdy Komisja Konkursowa poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w niej treści mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osób trzecich, a także z przyczyn wskazanych w ust. 16 poniżej,
  2. gdy Komisja Konkursowa uzna, że nie jest ona zgodna z profilem pisma,
  3. niespełniającej wymogów formalnych wskazanych w ust. 9 powyżej.
 7. Niedopuszczalne jest zgłoszenie do Konkursu koncepcji, które zawierają treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
 8. Zastrzeżenia z pkt 16 i 17 dotyczą również artykułów, które powstaną w ramach zgłoszonej koncepcji i będą podlegać ocenie Zespołu Redakcyjnego „Kultury Współczesnej”.
 9. Komisja Konkursowa ma prawo nie wyłonić zwycięskich koncepcji, jeżeli stwierdzi,
  że żadne ze zgłoszeń nie odpowiada w pełni przyjętym założeniom i celom Konkursu albo okaże się, iż wartość merytoryczna zgłoszeń nie jest na odpowiednio wysokim poziomie.
 10. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

§ 5. Wyłanianie zwycięskich koncepcji – kryteria oceny

 1. Głównymi kryteriami oceny nadesłanych na Konkurs koncepcji będą:
  1. oryginalność koncepcji lub ujęcia tematu,
  2. waga tematu podejmowanego przez zespół w perspektywie aktualnych badań nad kulturą,
  3. dobór zagadnień poruszanych w ramach zaproponowanego tematu,
  4. obecność autorów obcojęzycznych,
  5. zgłoszenie artykułów od autorów pochodzących z przynajmniej trzech ośrodków naukowych.
 2. Spośród Koncepcji nadesłanych przez Zgłaszających zostaną wybrane cztery najwyżej ocenione przez Komisję konkursową, których autorom powierzone zostanie przygotowanie części tematycznych poszczególnych numerów kwartalnika „Kultura Współczesna”.
 3. O wyborze koncepcji zadecyduje liczba punktów przyznanych przez Komisję Konkursową. Każdy z członków Komisji w tajnym głosowaniu dokona oceny zgłoszenia spełniającego wymagania określone w regulaminie poprzez przyznanie punktów ze skali od 0 do 10, przy czym różnym koncepcjom może być przyznana ta sama liczba punktów.
 4. W przypadku zgłoszeń o równej liczbie punktów powodujących wyłonienie większej liczby zwycięskich koncepcji niż cztery Komisja Konkursowa dokona ponownej oceny tych zgłoszeń poprzez głosowanie. W przypadku równości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego Komisji.
 5. Osoba uprawniona do głosowania, która jest autorem koncepcji czy potencjalnym autorem artykułu zgłaszanego w ramach koncepcji, wstrzymuje się od głosu w przypadku tej koncepcji.
 6. Ze Zgłaszającymi czterech najwyżej ocenionych koncepcji redakcja kwartalnika skontaktuje się w celu uzgodnienia sposobu zawarcia umów ze Zgłaszającymi, podania terminów nadesłania artykułów  i szczegółów dalszych prac.

 

§ 6. Zasady publikacji koncepcji laureatów Konkursu

 1. Zespół Redakcyjny kwartalnika „Kultura Współczesna” określi zasady i termin przekazania tekstów do publikacji, w formacie zgodnym z regułami opisanymi na stronie internetowej pisma w zakładce „Dla autorów” (http://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/dla-autorow), a także kolejność realizacji koncepcji w ramach numerów 2-4/2022 i 1/2023 „Kultury Współczesnej”. 
 2. Autorzy koncepcji gwarantują nadesłanie takiej liczby tekstów, jaką zgłosili, przystępując do konkursu, oraz że nie zostaną zmienione ich autorstwo ani tematy.
 3. Autorzy koncepcji zapewniają, że według ich najlepszej wiedzy zgłoszone artykuły będą oryginalne i nie były wcześniej (także we fragmentach) publikowane ani nie zostały nigdzie zgłoszone do publikacji.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu koncepcji – po uprzedniej konsultacji z jej autorami.
 5. Autorzy koncepcji są też autorami wstępu do numeru o objętości około 10–15 tysięcy znaków.
 6. Autorzy koncepcji są odpowiedzialni merytorycznie tylko za część tematyczną numeru, czyli wstęp i pierwszy dział kwartalnika. 
 7. Artykuły obcojęzyczne powinny być przetłumaczone. Tłumaczenie artykułów na język polski i pozyskanie praw do publikacji w języku polskim należy do autorów koncepcji.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstów nadesłanych w ramach koncepcji.
 9. Nadesłane artykuły będą podlegały ocenie co najmniej dwóch recenzentów, a także kontroli antyplagiatowej. Ww. ocena i wyniki mają wpływ na decyzję Zespołu Redakcyjnego „Kultury Współczesnej” o przyjęciu lub nieprzyjęciu artykułów do druku.
 10. Autorzy nadesłanych koncepcji zobowiązują się podjąć działania promocyjne dotyczące numeru, w których została zrealizowana ich koncepcja.

 

§ 7. Prawa autorskie

 1. Przystąpienie Zgłaszających do Konkursu i przesłanie stworzonej koncepcji jest równoznaczne ze złożeniem przez nich oświadczenia, że przysługują im wszelkie 
  i nieograniczone prawa autorskie do koncepcji.
 2. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu Zgłaszający oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Koncepcji do Konkursu na zasadach określonych
  w Regulaminie.
 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami powstałymi wskutek niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem rzeczywistym Zgłaszający zobowiązują się zwolnić Organizatora Konkursu z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich, jak również za spory wynikłe z tytułu naruszenia dóbr osobistych; w szczególności 
  w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich do Koncepcji lub naruszenia dóbr osobistych, Zgłaszający pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób.

 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliację oraz adresy, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
  L 119 z 04.05.2016)  na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów oraz ewentualnych reklamacji.
 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (01-23, tel. 22 21 00 100,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem: e-mail iod@nck.pl,
 3. dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu realizacji konkursu
  i wyłonienia zwycięskich koncepcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia działalności wydawniczej) oraz w celu realizacji umów z laureatami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz w celu promocji Konkursu i kwartalnika „Kultura Współczesna” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. odbiorcami danych osobowych uczestników Konkursu będą podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą:
  1. w przypadku uczestników przez czas realizacji Konkursu przez Narodowe Centrum Kultury,
  2. w przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji Konkursu w celu realizacji koncepcji, zawarcia i rozliczenia umowy oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
 6. uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 7. w sprawach spornych uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi
  do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością zawarcia i realizacji umów na realizację koncepcji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, uczestnikom służy prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność prawem czynności przetwarzania do chwili wycofania zgody.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie wydawcy kwartalnika „Kultura Współczesna” – Narodowym Centrum Kultury (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa) oraz
  na stronie internetowej  http://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
 3. W uzasadnionych przypadkach niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Organizatora Konkursu, o czym Organizator poinformuje w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu.

Załącznik

do Regulaminu konkursu na stworzenie koncepcji części tematycznych numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” 2-4/2022 i 1/2023

Formularz zgłoszeniowy (całość może liczyć do 7 tys. znaków)

1. Skład zespołu zgłaszającego koncepcję (imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacja, e-mail, telefon kontaktowy)

 

 

2. Proponowany tytuł numeru

 

 

3. Słowa kluczowe (do 10 słów kluczowych)

 

 

4. Opis koncepcji, pozwalający na ocenę jej wartości merytorycznej. Opis powinien zawierać: stan badań nad planowaną tematyką numeru, uzasadnienie wyboru tematu, proponowane tytuły artykułów wraz z nazwiskami i afiliacją autorów, krótkie opisy zawartości artykułów. Autorzy powinni reprezentować różne ośrodki naukowe (nie mniej niż trzy), a także wyrazić zgodę na udział w koncepcji.

 

 

5. Bibliografia (do 10 pozycji)

 

 

 

Wysyłając niniejszy formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska, na stronie WWW Organizatora.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Działając w imieniu własnym oraz osób, których dane osobowe zostały zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (01-231), tel.
22 21 00 100, w celach związanych z opublikowaniem i imion i nazwisk uczestników oraz laureatów Konkursu na stronie internetowej Organizatora.

Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do złożenia niniejszego oświadczenia
w imieniu osób, których dane osobowe zostały zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

□ TAK             □ NIE