WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW. PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA

Date of publication: 28.08.2017
Średni czas czytania 3 minutes
print

Tytuł: Wsparcie dla twórców i artystów. Perspektywa międzynarodowa

Autor: prof. dr hab. Dorota Ilczuk (Uniwersytet SWPS), Ogólnopolska Konferencja Kultury

Współpraca: Anna Karpińska, Sylwia Stano-Strzałkowska, Wojciech Walczak

Rok opublikowania: 2017

WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW. PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA
Wsparcie dla twórców i artystów. Perspektywa międzynarodowa

Opis: Badanie ukazuje obraz rynku pracy artystów oraz jego specyfikę. Głównym jego celem było zebranie różnych form bezpośredniego wsparcia dla działających w warunkach wolnorynkowych twórców oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy formy te okazały się skuteczne. Diagnoza rynku pracy artystów pozwoliła autorom badania na sformułowanie pewnych rekomendacji. W analizie skupiono się na wsparciu publicznym.

Pierwszym etapem pracy zespołu badawczego było przygotowanie listy źródeł i materiałów, które stały się przedmiotem późniejszej analizy. Zestawienie polskich i zagranicznych danych statystycznych, artykułów, opracowań i raportów (pozyskanych na rzecz przygotowania ekspertyzy oraz tych ogólnie dostępnych) przygotowano metodą desk research. Następnie sprawdzono poziom wsparcia uzyskanego przez artystów w różnych krajach. Przygotowany w tym celu kwestionariusz przesłany finalnie do ośrodków badawczych i organizacji przedstawicielskich w dwunastu krajach stanowi załącznik do raportu.

Wybrane do analizy międzynarodowego kontekstu kraje (Austria, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Niemcy, Wlk. Brytania, Australia, Brazylia, Kanada oraz Korea Płd.) cechuje duża różnorodność we wspieraniu artystów.

Poproszono również wywodzących się ze środowisk artystycznych ekspertów o zebranie przykładów dobrych praktyk (studiów przypadku) dotyczących związanych z tematem badania zagadnień.

Trzecim krokiem w pracy nad raportem była przeprowadzona w dwóch ujęciach (wg. struktury przyjętej do opisu profili oraz wg. grup zawodowych) analiza porównawcza zebranego materiału.

Stanowiąca integralną część dokumentu bibliografia jest wskazówką, gdzie można znaleźć rozszerzone opisy proponowanych rozwiązań.

Zasięg: międzynarodowy

Język: polski

Słowa kluczowe: Ogólnopolska Konferencja Kultury, twórcy, finansowanie kultury, polityka kulturalna