Powtórka z Bydgoszczy – podsumowanie dotychczasowych działań

Date of publication: 06.02.2012
Średni czas czytania 9 minutes
print

Początek drogi to wrzesień 2011 – Bydgoski Kongres Kultury, stworzył wówczas okazję do publicznej debaty, dotyczącej kondycji kultury zarówno w samego miasta Bydgoszcz, jak i całego regionu kujawsko-pomorskiego. Deklaracja Końcowa, podsumowująca osiągnięcia Kongresu, doprowadziła do zrealizowania jego głównego postulatu – podpisania Bydgoskiego Paktu dla Kultury, który na celu miał sprecyzować przyszłość kultury w mieście i stać się podstawą stworzenia Masterplanu dla nowej miejskiej strategii rozwoju kultury. Uznano, że filarami wokół, których powinna budowana być bydgoska kultura jest: kreatywność, tożsamość, uczestnictwo, rewitalizacja i współpraca. Uczestnicy ustalili też, iż konieczne jest powołanie Obywatelskiej Rady ds. Kultury, która zajęłaby się kwestiami opiniowania i wspomagałaby działania prowadzące do utworzenia Masterplanu. Ten ponad 30-osobowy zespół, składający się z: animatorów, dyrektorów instytucji, pracowników organizacji pozarządowych, artystów, naukowców i radnych, rozpoczął działalność 14 listopada 2011 roku, jako niezależne i społeczne ciało doradcze skoncentrowane na kulturze.

Prezydent miasta, Rafał Burski, przyłączył się do działań pokongresowych, poprzez zlikwidowanie Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą, zaś prawa decyzyjne w kwestii kultury, przekazał Obywatelskiej Radzie Kultury. Powołane zostało też Biuro Kultury Bydgoskiej, na czele którego stanęła Magdalena Zduńczyk, wcześniej kierująca Referatem Kultury i Nauki. Biuro zajmie się zadaniami kulturalnymi, realizowanymi przez miasto. To co odróżnia nowe podmioty od wcześniej działającego Wydziału Kultury i Współpracy z Zagranicą, to zapis dotyczący współpracy BKB z Obywatelską Radą Kultury, na rzecz realizacji postanowień Bydgoskiego Paktu Kultury.

Pierwszą w Polsce umowę społeczną dotyczącą zarządzania kulturą, czyli Pakt dla Kultury, podpisano 7 grudnia 2011 roku. Formowanie jego treści zajęło blisko 2 miesiące, w trakcie których dokonano podsumowania wyników Kongresu, zebrano postulaty "stolików" Kongresowych (czyli kręgów tematycznych) oraz setki postulatów nadesłanych przez bydgoszczan. Podpisanie Paktu otworzyło drogę do ostatniego etapu prac na rzecz rewolucji w kulturze bydgoskiej - Masterplanu dla Kultury Bydgoskiej. Tworzenie jego ostatecznej wersji potrwa najprawdopodobniej do jesieni 2012. Dzięki temu ma on szansę zostać wdrożony w życie na początku roku 2013.

Dzień wcześniej, 6 grudnia 2011, w ramach Laboratorium Żywej Kultury, nowej inicjatywy prowadzonej przez Marzenę Matowską z Miejskiego Ośrodka Kultury (obecnie Miejskiego Centrum Kultury), zorganizowano debatę z cyklu "Postscriptum do Bydgoskiego Kongresu Kultury: Promocja miasta poprzez kulturę czy promocja kultury?".

Kluczowe kwestie dla kształtu finansowania kultury bydgoskiej, zostały omówione podczas roboczego spotkania 21 grudnia 2011. W stosunku do minionego roku, budżet na kulturę wzrósł o niebagatelną sumę 2,223,796 zł. Większość z tych pieniędzy została rozdysponowana jeszcze przed powstaniem ORK. Wydział Kultury Urzędu Miasta przekazał projekt budżetowy, w którym:

 • 1,334,000 zł - przekazano na MOK (koszt utrzymania zespołu pałacowego w Ostromecku) i Muzeum Okręgowemu (koszt utrzymania Exploseum),
 • 50,000 zł - trafiło do instytucji wojewódzkich,
 • 500,000 zł – przeznaczono na podniesienie środków na ochronę i konserwację zabytków.

Z zapisanej w Bydgoskim Pakcie Kultury sumy 1 mln zł, które rozdysponować miała ORK, pozostało 700 tys. zł, z czego:

 • 500 tys. zł - przeznaczono na zwiększenie środków na konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalnych w Bydgoszczy,
 • 200 tys. zł – przekazano na Stypendia Artystyczne Miasta Bydgoszczy – nowa inicjatywa, której zasady opracowuje ORK

Wszystko wskazuje również na to, że dodatkowe środki finansowe w trakcie roku, podwyższone zostaną do zapowiadanego 1 mln zł. Według dyrektora dawnego Wydziału Kultury, pieniądze te miałyby zostać uwolnione z rezerw. ORK chce w tej kwestii konsultować się z dyrektorem, gdyż nie zamierza ingerować we wcześniejsze decyzje dotyczące rozdysponowania sumy, które zapadły przed powstaniem Rady.

Na zebraniu powołano też wyspecjalizowane zespoły, zajmujące się określonymi tematami. Oprócz funkcjonujących zespołów ds. Regulaminu Konkursu Ofert oraz ds. Stypendiów Artystycznych, dołączono:

 • Forum Promocji ,
 • Bydgoską Organizację Turystyczną,
 • Stworzone na potrzeby Bydgoskiego Kongresu Kultury „stoliki tematyczne”: „Fordon”, „Region”, „Zarządzanie w kulturze i zarządzanie kulturą”, „Wartości w kulturze”.

Następne spotkanie otworzyło debatę dotyczącą ujednolicenia kultury regionalnej w rozbitym historycznie kulturowo regionie kujawsko-pomorskim. Najważniejszym postulatem Laboratorium Żywej Kultury była konieczność utworzenia Regionalnego Forum Kultury. Zdaniem uczestników powinno zebrać się ono na wiosnę tego roku i zacząć wypracowywać fundamenty pod organizację Regionalnego Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Kultury. „Czas na tworzenie Regionalnych Obserwatoriów Kultury. Bydgoszcz nie tylko może, ma wręcz obowiązek wobec mniejszych ośrodków by stworzyć mapę kultury regionu i zinwentaryzować jej potencjał” – mówiła Bogna Blachowska, radna miasta Bydgoszcz. Zebranie stało się impulsem do dalszych działań. Już 23 stycznia zorganizowano wspólne posiedzenie Komisji Kultury Sejmiku Samorządowego Woj. Kujawsko-pomorskiego oraz Komisji Kultury Rady Miasta Bydgoszczy.
Ostatnie z dotychczasowych spotkań odbyło się 27 stycznia 2012. W jego trakcie zaakceptowano tekst wewnętrznego regulaminu ORK. Główne wytyczne to: powołanie 2 Koordynatorów wybieranych na roczną kadencję, otwartość na widzów i postronnych obserwatorów, przeprowadzanie spotkań nie rzadziej niż raz w miesiącu ( będą one uznane za ważne, jeśli zgromadzą 10 członków, w tym przynajmniej jednego Koordynatora) oraz sporządzanie z nich oficjalnych komunikatów opisujących przebieg spotkania. Pełny tekst regulaminu zostanie przedstawiony do publicznej wiadomości po wprowadzeniu przez autorów, przegłosowanych przez Rade uzupełnień w tekście.
Ogłoszono również ostateczny skład zespołu ds. Masterplanu.
Ze strony społecznej (kandydaci ORK):

 • dr Grzegorz Kaczmarek, socjolog, WSG w Bydgoszczy
 • Wiesław Karpusiewicz, artysta fotografik i grafik, prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego
 • Paweł Łysak, reżyser, dyrektor teatru Polskiego w Bydgoszczy
 • Olga Marcinkiewicz, ekspert UE ds. kultury, koordynator Laboratorium Żywej Kultury przy MOK w Bydgoszczy
 • Marcin Płocharczyk, etnolog, streetworker, członek zespołu Ośrodka Działań Kulturowych "Las" w Bydgoszczy
 • Karol Zamojski, filozof kultury, założyciel fundacji „VERTE: innowacje w kulturze”, koordynator Obserwatorium Kultury przy WSG w Bydgoszczy
 • Remigiusz Zawadzki, reżyser i operator filmowy, prezes Fundacji Art-House i twó®ca festiwalu Camera Obscura w Bydgoszczy

Ze strony Urzędu Miasta Bydgoszczy:

 • Magdalena Zdończyk, dyr. Biura Kultury Bydgoskiej
 • Mirella Jaros-Klimińska, dyr. Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki.
 • Izabella Szczesik-Zobek, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta
 • Regina Politowicz, dyr. Wydziału Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej


Oraz eksperci zewnętrzni:

 • Prof. Dorota Ilczuk, profesor ekonomii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w W-wie, doktor habilitowany zarządzania, założycielka Fundacji Pro Cultura, członkini Europejskiego Parlamentu Kulturalnego.
 • Prof. Wojciech Kłosowski, specjalista w dziedzinie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, ekspert Banku Światowego, wykładowca zarządzania w kulturze w Instytucie Badań Literackich PAN


Oficjalne pismo o powołaniu do życia Zespołu Roboczego sformułuje w najbliższym czasie Biuro Kultury Bydgoskiej w UM.
 

 

Tekst w oparciu o: http://www.kulturawbudowie.pl/