Wymawiamy starannie: BOISKO

Poprawnie wymawiamy [bo-i-sko] lub [bo-ji-sko]. W rzeczowniku BOISKO mamy ten sam formant co w słowach: ognisko, palenisko, klepisko czy stoisko. Skracanie i wymawianie słowa BOISKO tak jak słowa wojsko jest niepoprawne i uznawane za nieeleganckie. BOISKO ma w polszczyźnie dwa znaczenia, które rozwinęły się równolegle: 1. ‘równy, ubity teren, przystosowany do gier sportowych’, 2. ‘środkowa część stodoły; klepisko’. Ubity teren, na którym się gra (w świecie realnym, a nie wirtualnym!), był dawniej ubitym terenem, na którym się bito, czyli toczono boje lub odbywano turnieje (BOISKO = miejsce, na którym się biją). Znaczenie ‘klepisko’ również wywodzi się od czasownika BIĆ, ale w innym użyciu: BOISKO ‘klepisko’ to pierwotnie ‘miejsce, na którym bito (czyli młócono) zboże’.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; SEJP Bor, 35, 234]