ŚRODA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Wyraz ŚRODA (dawniej też ŚRZODA albo JŚRODA) jest kontynuacją prasłowiańskiego rzeczownika o dwojakiej postaci *serdь / *serda, czyli po prostu ‘środek’ (ten sam rdzeń odnajdziemy w takich wyrazach, jak serce, osierdzie, średni, ośrodek, ośródka). ŚRODA jako nazwa dnia tygodnia mogła rozwinąć się na gruncie rodzimym z wcześniejszego znaczenia ‘środek’ lub powstać pod wpływem niemieckiej nazwy środy – Mittwoch, dosłownie ‘środek tygodnia’. Ciekawe jest to, że ŚRODA jest środkowym dniem tygodnia wtedy, gdy za pierwszy dzień uznaje się niedzielę (gdy liczymy od poniedziałku, środek tygodnia wypada w czwartek), co wskazuje na to, iż nazwa ŚRODA w znaczeniu ‘środkowy dzień tygodnia’ upowszechniła się już po wprowadzeniu „kościelnej rachuby czasu”.
Źródło: [SEJP Bor, 620; NEP PWN]