Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne (2013-2022)

Dom Kultury+

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest trzecią edycją programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+. 

Wcześniejsze edycje to: Dom Kultury+ 2010-2011, Dom Kultury+ Edukacja artystyczna. Dotychczasowe działania w ramach programu przybliżają aktualności, dobre praktyki, publikacje (w tym diagnozy beneficjentów) i dokumenty. Materiały te można znaleźć w nawigatorze po lewej stronie.

Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.