Dom Kultury+ 2010-2011

Dom Kultury+

Ogłoszona w 2010 roku pierwsza edycji Programu składała się z dwóch komponentów:

 • Priorytet I – Szkolenia, w ramach priorytetu odbył się cykl szkoleń podstawowych i uzupełniających. Cykl podstawowy poświęcony był budowie strategii domu kultury. Zakres i tematykę szkoleń podstawowych wybierali sami beneficjenci, uwzględniając własne potrzeby i oczekiwania.
 • Priorytet II – Rozwój, w ramach priorytetu wśród uczestników szkoleń podstawowych rozdano dofinansowania na realizację zadań z zakresu edukacji i animacji kulturalnej, dofinansowano zarówno działania współorganizowane z NGO, państwowymi instytucjami kultury, jak i oryginalne przedsięwzięcia beneficjentów.

Elementem działań realizowanych w ramach Programu była Sieć Wsparciaskierowana do wszystkich domów kultury w Polsce, nie tylko tych będących uczestnikami Programu Dom Kultury+.

Sieć Wsparcia obejmowała:

 • serię publikacji dotyczących metod prowadzenia edukacji kulturalnej oraz zarządzania lokalnymi centrami kultury
 • interaktywną stronę internetową
 • forum internetowe
 • bazę projektów z dziedziny edukacji kulturalnej, które będą mogły być realizowane w domach kultury
 • wizyty studyjne
 • spotkania i konferencje
 • projekt Aktywny Obserwator Domu Kultury

W dn. 1 sierpnia 2012 r. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do Programu Dom Kultury+ Edukacja artystyczna. Udział w programie zakłada współpracę partnerską domów, ośrodków i centrów kultury ze szkołami poprzez realizację zajęć z przedmiotów artystycznych. Celem programu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego przy wykorzystaniu zasobów, którymi dysponują domy kultury oraz budowanie lokalnych koalicji na rzecz kultury w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej.

 

 

Dom Kultury+

Narodowe Centrum Kultury jest organizatorem Programu Dom Kultury+. Do współpracy w ramach tego programu zapraszamy wszystkie domy kultury ze szczególnym uwzględnieniem tych, które położone są w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 20 tys. mieszkańców i które czują potrzebę zmiany wizerunku, wypracowania nowej misji i wizji, nawiązania bliskiej współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

Co oferujemy?

Działamy w trzech obszarach:

 • wspieramy rozwój kompetencji zawodowych pracowników domów kultury, pomagamy budować strategię funkcjonowania i rozwoju lokalnych instytucji kultury;
 • wspomagamy działania programowe;
 • pomagamy w zmianach infrastruktury domów kultury.

Poza tym zamierzamy wspólnie z Państwem zbudować Sieć Wsparcia dla wszystkich domów kultury w Polsce.

 

Co chcemy osiągnąć?

Naszym celem jest zainicjowanie szeroko rozumianej zmiany w funkcjonowaniu lokalnych, małych instytucji kultury. Dążeniem naszym jest współdziałanie z domami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w celu wykreowania nowoczesnego, mocno osadzonego w kontekście lokalnym i społecznym, centrum kultury. Powinno ono zgodnie z naszymi zamierzeniami:

 • posiadać umiejętność budowy strategii rozwoju i funkcjonowania w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-ekonomicznej
 • być aktywnym uczestnikiem życia społecznego w danej gminie
 • stwarzać możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej
 • być otwartym na wszystkie grupy społeczne (z uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych)
 • kształcić postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • angażować artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych
 • integrować społeczności lokalne za pomocą działań kulturalnych
 • przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i jego skutkom
 • przyczyniać się do rozwoju gminy
 • być moderatorem dialogu w społeczności lokalnej
 • budować postawy otwartości i tolerancji
 • wspierać kulturalną działalność pozarządową oraz zachęcać partnerów biznesowych do działalności na rzecz społeczności lokalnej,
 • współpracować z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi partnerami.

 

Jak skonstruowaliśmy program?

Program Dom Kultury+ składa się z trzech priorytetów, które odpowiadają trzem opisanym powyżej obszarom działania.

Priorytet I -  Szkolenia jest pierwszym i zasadniczym krokiem w stronę zmiany wizerunku i funkcjonowania lokalnych placówek kulturalnych. Udział w nim pozwoli zweryfikować oraz ocenić Państwa umiejętności i działania, a w dalszej kolejności dostarczy wiedzy i kwalifikacji do kierowania nowoczesnym domem kultury. W ramach tego priorytetu proponujemy cykl szkoleń podstawowych i uzupełniających.

Cykl podstawowy dotyczy budowy strategii domu kultury. Na podstawie przeprowadzonych wśród dyrektorów badań uznaliśmy, że jest to najistotniejsze obecnie zagadnienie. Szkolenia uzupełniające wybierają uczestnicy programu wedle własnych potrzeb i oczekiwań. Uczestnicy występują do NCK o grant na uczestnictwo w danym szkoleniu.

Priorytet II – Rozwój jest kolejnym krokiem w kierunku zmiany jakości pracy, wprowadzania nowych rozwiązań w domach kultury. Został on pomyślany jako konkurs o dofinansowanie konkretnych działań edukacyjnych i animacyjnych.

Aby ubiegać się o dotację w ramach II Priorytetu należy zakwalifikować się do priorytetu I, przejść cykl szkoleń podstawowych i złożyć strategię funkcjonowania domu kultury zbudowaną w oparciu o wiedzę wyniesioną ze szkoleń.

Priorytet III - Infrastruktura stanowi materialne uzupełnienie dwóch poprzednich priorytetów. Dotacje uzyskane w ramach tego działania są przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego w nowoczesnej edukacji kulturalnej. O ile jednak udział w dwóch pierwszych Priorytetach jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników, to udział w Priorytecie III nie jest formalnym wymogiem Programu.

Istotną częścią naszego przedsięwzięcia jest Sieć Wsparcia skierowana do wszystkich domów kultury w Polsce, nie tylko tych będących uczestnikami Programu Dom Kultury+.  Obejmuje ona:

 • serię publikacji dotyczących metod prowadzenia edukacji kulturalnej oraz zarządzania lokalnymi centrami kultury
 • pismo internetowe
 • interaktywną stronę internetową
 • forum internetowe
 • bazę projektów z dziedziny edukacji kulturalnej, które będą mogły być realizowane w domach kultury
 • bazę animatorów i edukatorów
 • konkursy
 • możliwość współpracy domów kultury z państwowymi instytucjami kultury.

Sieć wsparcia będzie budowana i rozwijana przez cały czas trwania programu. Naszym zamierzeniem jest, aby miała ona charakter interaktywny, angażując i integrując uczestników programu, a także domy kultury nie biorące udziału w projekcie. W ramach Sieci Wsparcia zrealizowaliśmy projekty takie, jak Aktywny Obserwator Domu Kultury i Wizyty Studyjne. Chcielibyśmy, aby ta sieć powstała na styku możliwości i oczekiwań domów kultury, animatorów, edukatorów, instytucji kultury i Narodowego Centrum Kultury.

 

Jak wziąć udział w programie?

Aby zgłosić chęć udziału w programie Dom Kultury+, należy przede wszystkim mieć odwagę zweryfikować swoje dotychczasowe doświadczenia i otworzyć się na nowe rozwiązania. Sugerujemy również, aby, przystępując do projektu, przyjrzeć się uważniej środowisku lokalnemu, rozważyć możliwość zawarcia partnerstwa z innymi aktorami życia społecznego działającymi na Państwa terenie w sektorze kultury. Wydaje się nam, że warto, zaczynając budować nowoczesną instytucję kultury, wyobrazić sobie taki dom kultury, w którym chcielibyście Państwo spędzać czas, poznawać nowych ludzi, podejmować działania.

Nasz program nie ma uczyć budować biurokratycznych strategii, ma uczyć wcielać w życie marzenia.

We wrześniu 2010 roku miał miejsce I nabór do programu, w ramach którego wyłoniono 50 instytucji (lista domów kultury zakwalifikowanych do Programu Dom Kultury+ w 2010 roku).

Można również dołączyć do nas logując się na naszej stronie internetowej, tworząc profil swojego domu kultury,  biorąc udział w naszych konkursach - do czego gorąco zachęcamy.