Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 550
Dotacje
Kultura na Wolności

Diagnoza potrzeb kulturalnych i zasobów społecznych mieszkańców dzielnicy Centrum w Chorzowie przeprowadzona została przez zespół pracowników Chorzowskiego Centrum...

Dotacje
Aktywne wioski

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Przemkowa i sołectw gminy Przemków przeprowadzona została na potrzeby projektu „Aktywne wioski”, realizowanego przez Przemkowski...

Dotacje
Mamy prawo do kultury

„Mamy prawo do kultury” – projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy...

Dotacje
Diagnoza i kulturalne inicjatywy lokalne w gminie Międzychód

Celem przeprowadzonych badań była diagnoza kondycji kultury gminy Międzychód i określenie nowej formuły Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.  

Dotacje
Diagnoza i rozwój kapitału kulturowego i społecznego

Sztumskie Centrum Kultury w 2016 roku przystąpiło do ogólnopolskiego programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016 i otrzymało wsparcie finansowe na realizację projektu pt. "Diagnoza...

Dotacje
Moje miejsce w kulturze

Głównym celem projektu "Moje miejsce w kulturze" realizowanego przez Knyszyński Ośrodek Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 było dotarcie do nie...

Dotacje
Razem ku kulturze

Pierwsza część zadania realizowanego przez    w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne polegała na zdiagnozowaniu potencjału kulturowego. Badania prowadzone były...

Dotacje
Dydyńskie MPK - Międzypokoleniowy Przekaz Kultury

Diagnozę przygotowano w związku z realizacją projektu w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016. Diagnoza objęła analizę zasobów potencjałów i wyzwań lokalnych,...

Dotacje
Nałęczów – inicjatywy w obszarze kultury

Diagnoza potencjału kulturotwórczego społeczności gminy Nałęczów jest efektem analizy dostępnych danych zastanych oraz spotkań i badań przeprowadzonych z udziałem...

Dotacje
Inicjatywy Lokalne – Ciechanowska Kultura+

Niniejsze opracowanie powstało w wyniku pozyskania przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO dotacji ze środków Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu...

Dotacje
Bądź cool-turalnie aktywny

Założeniem projektu „Bądź cool-turalnie aktywny” realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 było wyjście z murów Słupskiego Ośrodka Kultury i...

Dotacje
Kulturalne Ruszenie w Otwocku

Projekt Kulturalne Ruszenie w Otwocku jest inicjatywą wspieraną przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Celem programu jest wspieranie ośrodków...