Wydaliśmy ”Przestrzenie domu, media, mobilność i tożsamość” Davida Morley'a

Data publikacji: 22.08.2011
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Jest to po­zy­cja na­uko­wa po­świę­co­na ro­zu­mie­niu po­ję­cia domu i oj­czy­zny we współ­cze­snym świe­cie. Autor uwzględ­nia wpływ mi­gra­cji na in­dy­wi­du­al­ny spo­sób prze­ży­wa­nia więzi z domem/oj­czy­zną, oraz ana­li­zu­je zna­cze­nie me­diów dla kształ­to­wa­nia toż­sa­mo­ści.

Dom jako terytorium wspólnoty, ale także jedna z naczelnych idei kultury. To w nim negocjuje się sprawy życiowej wagi i dokonuje nieustannych wyborów – wśród rodziny, sąsiadów, swoich i obcych, w otoczeniu przedmiotów codziennego użytku. Ostoja prywatności, ale również przestrzeń konfrontacji zachowań i kultur. Meta dla tułacza i przystań dla obcego; źródło energii życiowej, ale i siedlisko nieuchronnych konfliktów. A dziś terminal czyniący z miejsca zamieszkania węzeł komunikacyjny, w którym jak nigdy wcześniej globalne spotyka się z lokalnym.

O tym i o wielu innych jeszcze sprawach jest książka Davida Morleya, jednego z najbardziej twórczych kontynuatorów brytyjskich studiów kulturowych. "Przestrzenie domu" stanowią istne kompendium wiedzy o domu jako miejscu, które pozostaje niezbywalne, ale zarazem jak rzadko które ulega destabilizacji. Geografia i architektura, sztuka i media, topografie domu i domy w przestrzeni geograficznej, wizerunek domu w sztuce i mediach – wszystko to splata się w fascynujący i wszechstronny obraz domu jako świata zwyczajnego, ale jedynego w swoim rodzaju.

prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Książkę można zamówić w Księgarni NCK