OBCHODY 150. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Data publikacji: 15.01.2013
Średni czas czytania 13 minut
drukuj
„Rocznica powstania styczniowego w interpelacji plastycznej” – konkurs plastyczny dla młodzieży...

„Rocznica powstania styczniowego w interpelacji plastycznej” – konkurs plastyczny dla młodzieży z Bielska-Białej
Kurator wystawy: Barbara Kornakiewicz. Aranżacja plastyczna: Alicja LudwichowskaDo 11 stycznia można było nadsyłać prace w konkursie plastycznym na plakat o powstaniu styczniowym pt. „Rocznica powstania styczniowego w interpelacji plastycznej”.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 20 stycznia 2013 roku.

XX Regionalny Turniej Wiedzy Historyczno-Literackiej
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizuje 17 października 2013 roku XX Regionalny Turniej Wiedzy Historyczno-Literackiej dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych „150. rocznica powstania styczniowego”.
Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie i Regionalny  Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Wystawa pt. „Powstanie styczniowe 1863” w Sosnowcu
Wernisaż wystawy prezentowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu odbył się we wtorek 15 stycznia. W programie otwarcia znalazły się: wykład Prof. UŚ dra hab. Dariusza Andrzeja Nawrota pt. „Powstanie styczniowe w Sosnowcu” oraz pokaz filmu dokumentalnego „Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim” przygotowanego przez Regionalne Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego wg scenariusza Piotra Bieleckiego.

W roku 1795, w wyniku III rozbioru Polski, nasz kraj na 123 lata zniknął z mapy Europy. Jednak w narodzie polskim pozostała wola walki i nadzieja na odzyskanie niepodległości. 22 stycznia 1863 r. Polacy podjęli próbę oswobodzenia kraju i odzyskania niezależnego bytu. Wśród historyków nie ma zgody co do słuszności tego zrywu narodowego. Mówi się o niepotrzebnych ofiarach, kolejnych represjach, które dotknęły uczestników powstania, tysiącach Polaków zesłanych na katorgę. Mówi się o bezsensowności takich działań, z góry skazanych na niepowodzenie. Jednak należy pamiętać o okolicznościach, jakie poprzedziły wybuch powstania. Wydawało się, że sytuacja międzynarodowa sprzyja spiskowcom, że w związku z osłabieniem zaborcy pojawił się cień szansy, której nie wolno zmarnować. Można zrozumieć desperację Polaków żyjących w niewoli od kilkudziesięciu lat. Mimo klęski, dla współczesnego pokolenia wspomnienie tamtych lat jest wielką lekcją patriotyzmu, okazją do podjęcia dyskusji czym dla młodych Polaków jest to, niejednokrotnie już abstrakcyjne pojęcie.

Jest to także okazja do przypomnienia tych historycznych wydarzeń w kontekście regionalnym i lokalnym. Powstanie objęło swym zasięgiem teren całego Zagłębia Dąbrowskiego. Tu toczyły się walki z armią zaborcy, by wspomnieć tylko bitwę o dworzec w Sosnowcu. Dziś o tych tragicznych wydarzeniach przypominają groby, krzyże, kapliczki, tablice pamiątkowe i pomniki.

Na wystawie zaprezentowany zostanie bogaty wybór dokumentów, materiałów źródłowych, opracowań pochodzących ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu oraz materiałów ikonograficznych w fotoramach, przedstawiających m.in. przyczyny i przebieg powstania, podłoże polityczne, przywódców, władze, oddźwięk w literaturze i sztuce (malarstwo, grafika, fotografia), prasę powstańczą, publicystkę, druki powstańcze, satyrę.

Wystawa jest kierowana przede wszystkim do młodzieży szkolnej, ale organizatorzy zapraszają także wszystkich zainteresowanych historią Polski i regionu.
Otwarcie wystawy 15 stycznia 2013 r. o godz.12.00. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 23 lutego 2013 r.

Miejsce: Muzeum Częstochowskie zaprasza do Ratusza na obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Termin: 22 stycznia 2013 roku o godz. 10.00

Opis: Konferencja „Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim i w województwie kaliskim (1863-1864)” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie i Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przy współudziale Zakładu Historii Powszechnej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu na Ukrainie.

W ramach konferencji odbędą się dwa ważne wydarzenia: otwarcie wystawy poświęconej Powstaniu Styczniowemu zorganizowanej przez Muzeum Częstochowskie oraz promocja publikacji pt. „Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego” autorstwa Jana Szuberta wydanej przez Muzeum Częstochowskie. W ramach wystawy zostanie przedstawiony pełny obraz zrywu narodowego, który przypadł na lata 1863-1864, z uwzględnieniem różnorodnych zabytków, m.in. dokumentów, rycin, fotografii, wyrobów artystyczno-rzemieślniczych, militariów, pochodzących ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego oraz z szeregu instytucji państwowych i kolekcji prywatnych.
10.00–11.00 Powitanie:
Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk,
Dyrektor Muzeum Częstochowskiego – mgr Janusz Jadczyk,
Prezes PTH Oddział w Częstochowie – dr Robert W. Szwed,
Dyrektor Instytutu Historii AJD – dr hab. Marceli
Antoniewicz.
11.00–12.00 – Obrady plenarne
11.00–11.20 – prof. dr hab. Henryk Kocój (AWF w Katowicach),
Porównanie szans trzech powstań narodowych –
kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego;
11.20–11.40 – prof. dr hab. Wiesław Caban (UJK), Początki
kampanii zbrojnej Zygmunta Chmieleńskiego w regionie
częstochowskim;
11.40–12.00 – ks. prof. dr hab. Jan Związek (AJD), Arcybiskup
Zygmunt Szczęsny Feliński wobec powstania styczniowego.
12.00–12.45 Otwarcie wystaw
„Powstanie Styczniowe 1863–1864”
12.45–13.00 – Przerwa na kawę
13.00–16.00 Obrady w sekcjach
Sekcja I, przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław T. Olejnik
13.00–13.15 – prof. dr hab. Ryszard Szwed (AJD), Przygotowania
i wybuch powstania w województwie kaliskim;
13.15–13.30 – prof. dr hab. Andrzej J. Zakrzewski (AJD),
Społeczność dóbr Ostrowskich h. Korab wobec powstania
styczniowego;
13.30–13.45 – dr hab. Dariusz Złotkowski, prof. AJD, Realizacja
carskiego dekretu uwłaszczeniowego z 2 marca 1864 roku
w „Państwie Kłobuckim”;
13.45–14.00 – dr Adam Buława (UKSW), Kadra dowódcza
polskiej wojny partyzanckiej (1863–1864) w powstańczym
województwie kaliskim;
14.00–14.15 – mgr Rafał Woźniak (Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Warszawie), Taktyka partyzancka powstania
styczniowego, na przykładzie oddziałów działających na terenie
województwa kaliskiego;
14.15–14.30 – Ewelina Klimczak (studentka historii UJK),
Polskie państwo podziemne w okresie powstania styczniowego –
codzienność powstańców i cywilów (ze szczególnym
uwzględnieniem regionu częstochowskiego);
14.30–14.45 – Przerwa na kawę
14.45–15.00 – dr Maciej Trąbski (AJD), Działalność Rady
Miejskiej Częstochowy w latach 1861–1862, w świetle listu
do margrabiego myszkowskiego Aleksandra hr. Wielopolskiego;
15.00–15.15 – dr hab. Janusz Spyra, prof. AJD, Pieniądze
Masłowskiego. Przyczynek do kwestii żydowskiej w powstaniu
styczniowy;
15.15–15.30 – prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (UŁ),
Żydzi z Wielunia w powstaniu styczniowym;
15.30–15.45 – ks. dr hab. Paweł Wolnicki (AJD), Urzędy i
kancelarie kościelne w systemie administracji państwowej po
powstaniu styczniowym. Na przykładzie diecezji włocławskiej
(kaliskiej).
15.45–16.00 – Dyskusja
16.00 – Obiad: Restauracja pod Ratuszem
Sekcja II, przewodniczący: dr hab. Marceli Antoniewicz
13.00–13.10 – mgr Ewa Dubaj (Archiwum Państwowe
w Częstochowie), Źródła do badań Powstania Styczniowego
w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie;
13.10–13.25 – dr Robert W. Szwed (AJD), Pamiętnik
częstochowianina z powstania styczniowego;
13.25–13.40 – dr Zdzisław Janeczek (Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach), Śląskie echa prasowe wydarzeń na pograniczu
częstochowsko-kaliskim w latach 1863–1864;
13.40–13.50 – mgr Agata Boral (AJD), Powstanie styczniowe
na łamach prasy częstochowskiej w okresie międzywojennym;
13.50–14.05 – dr Jarosław Durka, Prasa regionu
częstochowskiego wobec setnej rocznicy wybuchu powstania
styczniowego na tle oficjalnego przekazu propagandowego PRL
w 1963 roku;
14.05–14.20 – dr Norbert Morawiec (AJD), Samozagłada
jasnogórskiej polskości. Powstanie styczniowe a rosyjskoprawosławna
historiografia synodalna;
14.20–14.30 – dr Anna Czerniecka-Haberko (AJD), Powstanie
styczniowe w piśmiennictwie historycznym Henryka Roli;
14.30–14.45 – Przerwa na kawę
14.45–15.00 – prof. Євген Сінкевич, dr Ольга Гайдай
(Чорноморський державний університет імені Петра Могили
в Миколаєві), Підтримка Січневого повстання поляками
в Херсонській губернії Російської імперії;
15.00–15.15 – dr Ігор Кривошея, (Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини), Відгомін
польського січневе повстання 1863 року на Уманщині;
15.15–15.30 – dr hab. Aleksander Smoliński, prof. UMK,
Sytuacja prawna i przywileje weteranów powstań narodowych
w latach 1919–1939;
15.30–15.45 – mgr Anna Skowronek (Instytut Historii, UAM),
mgr Sławomir Józefiak (Instytut Wschodni, UAM), Groby
wojenne powstańców styczniowych jako element budowy lokalnej
pamięci historycznej (na przykładzie miasteczek we wschodniej
części województwa wielkopolskiego).
15.45–16.00 – Dyskusja
16.00 – Obiad: Restauracja pod Ratuszem
 Polskie Towarzystwo
Historyczne Oddział w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie
i Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
przy współudziale Zakładu Historii Powszechnej Państwowego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu na
Ukrainie.
Rozpoczyna ona cykl spotkań i publikacji naukowych, pod
wspólnym tytułem: TOŻSAMOŚĆ MAŁYCH OJCZYZN.
Pomysłodawcą i koordynatorem jest Polskie Towarzystwo
Historyczne Oddział w Częstochowie. Do współpracy zamierzamy
pozyskać placówki naukowe i akademickie oraz organizacje
społeczne w Polsce i za granicą, zainteresowane problematyką
zakorzenienia, tożsamości i lokalnej mentalności, poszukiwaniem
i badaniami miejscowych kultur, czy osobowych tradycji.
Patronat medialny nad konferencją objęły TVP HISTORIA oraz portale internetowe: HISTORIA.ORG.PL i w Czestochowie.pl. 

150. rocznica powstania styczniowego w Zawierciu
Starostwo Powiatowe w Zawierciu oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zapraszają na obchody z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego.
16 stycznia
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej organizuje spotkanie pt. „Powstanie Styczniowe w Powiecie Zawierciańskim”.
20 stycznia
odbędzie się spotkanie pod Grobem Nieznanego Żołnierza, następnie przy trzech mogiłach powstańczych w Zawierciu oraz Grobie Zachertów w Kromołowie.
22 stycznia
Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic, Towarzystwo Kulturalne im.  T.  Kościuszki w Szczekocinach oraz MGOKiS zapraszają na uroczystości na cmentarzu Szczekocinach.
24 stycznia
Klub Pasjonatów Historii Lokalnej w Porębie organizuje spotkanie pt. „Poręba Mrzygłodzka w czasie Powstania Styczniowego 1863-1864”. Natomiast
26 stycznia
odbędzie się sesja popularnonaukowa organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic, Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki w Szczekocinach, MGOKiS.
8 lutego,
w pierwszą rocznicę potyczki powstańczej w Zawierciu, odbędą się uroczystości przy krzyżu na ul. 11-go listopada.
15 marca
nastąpi rozstrzygnięcie ogłoszonego w styczniu konkursu pt. „Ślady Powstania Styczniowego w powiecie zawierciańskim”, w którym biorą udział wszystkie szkoły gimnazjalne powiatu zawierciańskiego.
W rocznicę potyczki pod Kazimierówką (22 marca) nastąpi do złożenia kwiatów na mogile powstańczej.
23 marca
zorganizowany zostanie rajd „Przebiśniegom na spotkanie”, organizowany przez PTTK Zawiercie – rajd przebiegać będzie śladami potyczek powstania styczniowego w powiecie, na mecie zaprezentowana będzie rekonstrukcja jednej z potyczek – z udziałem grupy rekonstrukcyjnej w strojach historycznych i prezentacją broni z tamtego okresu, towarzysząco występ Orkiestry Dętej z Dzwono-Sierbowic.
24 marca
odbędzie się msza Św. w Kościele w Zawierciu-Kromołowie, po mszy zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa na grobie powstańców – Edmunda i Witolda Zachertów.
Na cmentarzu w Niegowonicach w dniu 3 maja odbędzie się masz święta.
6 czerwca
Rajd Kościuszkowski w Szczekocinach – tym razem uczestnicy odwiedzą miejsca potyczek powstańców styczniowych.
6 października
– oddanie salwy honorowej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” z Buska-Zdroju
Uczczenie rocznicy potyczki pod Goleniowami będzie miało miejsce 4 grudnia.