WSPOMINAMY PROFESORA: PROF. WALERY PISAREK i USTAWA o JĘZYKU POLSKIM

Profesor Walery Pisarek był jednym z inicjatorów ustawy o języku polskim. Długie starania o prawne unormowanie ochrony języka polskiego zostały uwieńczone sukcesem: 7 października 1999 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o języku polskim, która weszła w życie 9 maja 2000 r. O tym, czym jest i czym powinna być ochrona języka polskiego, informuje artykuł 3. tejże ustawy: „Art. 3. 1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na: 1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji; 2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji; 3) szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze; 4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi; 5) promocji języka polskiego w świecie; 6) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą”.
Źródło: [Dz.U. 1999, nr 90 poz. 999, art. 3]