Przymiotnik KOMUNALNY jest dawnym zapożyczeniem z francuskiego communal. W słownikach KOMUNALNY opatrywany jest definicją ‘podlegający samorządowi miejskiemu; miejski’. Takie znaczenie kłóci się nieco z intuicyjnym odbiorem tego słowa, kojarzącego się nie tyle z miastem, ile z KOMUNĄ, a więc wspólnotą, ale jest uwarunkowane historią tej rodziny wyrazowej. Pojęcie KOMUNY historycznie związane jest z miastem i jego mieszkańcami: KOMUNAMI nazywano ‘organizacje mieszczan w średniowiecznych miastach Europy, powstałe w wyniku uniezależniania się miast od miejscowej władzy feudalnej’. Stąd też przymiotniki: francuski communal, niemiecki kommunal, włoski comunale i polski KOMUNALNY niosą znaczenie ‘miejskości’. Dopiero od tego znaczenia nastąpił swego rodzaju powrót do korzeni i słowo zaczęło oznaczać również (ponownie) ‘gminny, wspólnotowy’, co nie zawsze jest odnotowywane wprost, ale pojawia się w takich określeniach, jak tytułowe ODPADY KOMUNALNE – ‘odpady nieprzemysłowe; odpady odbierane z gospodarstw domowych na terenie danej gminy’.
Źródło: [SWOiZO, 272; ESJP, I, 773; NEP PWN; SJP PWN; USJP]