Poznajcie prelegentów XII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów!

Date of publication: 04.07.2022
Średni czas czytania 25 minutes
print

Przedstawiamy szesnaście finałowych projektów, które zostaną zaprezentowane na XII Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów podczas sesji plenarnej oraz trzynaście kolejnych, które zostały zaproszone do prezentacji podczas sesji posterowej.

Tegoroczna odsłona konferencji odbędzie się w Toruniu w dniach 26-28 września, a temat któremu zostanie poświęcona to „animacja + włączanie”.

Komisja składająca się z przedstawicieli wszystkich tegorocznych organizatorów wydarzenia, tj. Narodowego Centrum Kultury, Centrum Kultury Dwór Artusa i Teatru im. Wilama Horzycy, partnerów wydarzenia, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Torunia oraz zespołu samorzeczników współpracujących przy organizacji wydarzenia, wytypowała szesnaście projektów kierując się kryteriami określonymi w Regulaminie Naboru, w szczególności wartością merytoryczną projektu, uwzględnieniem potrzeb i roli odbiorców – uczestników projektu oraz wykorzystaniem adekwatnych do kontekstu, atrakcyjnych narzędzi.

Tegoroczna decyzja dotycząca wyłonienia finałowej szesnastki była wyjątkowo trudna,  za sprawą wysokiego poziomu nadesłanych zgłoszeń. Bardzo nas, organizatorów, cieszy ta sytuacja – pokazuje, że edukatorzy i animatorzy kultury w Polsce nie boją się wyzwań i do zagadnienia „włączania” podchodzą z najwyższą starannością, wiedzą i wrażliwością.

Na tegorocznej Giełdzie usłyszycie o sensorycznych warsztatach, wystawach, festiwalach a przede wszystkim o metodach i narzędziach do pracy z różnymi grupami osób ze szczególnymi potrzebami. Zapraszamy na XII Ogólnopolską Giełdę Projektów!

Oficjalny program wydarzenia ogłosimy w połowie sierpnia. Wtedy też ruszy rejestracja uczestników na wydarzenie.

XII Ogólnopolska Giełda Projektów odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

 

Poznajcie naszych tegorocznych bohaterów wydarzenia (sesja plenarna):

Nazwa Podmiotu

Tytuł Projektu

Opis projektu

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Audiościeżka ze słońcem - audioprzewodnik w ETR z modelami edukacyjnymi po Centrum Szyfrów Enigma

Projekt adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poznaniu. Polegał na partycypacyjnym tworzeniu audiościeżki pomagającej w zwiedzaniu placówki, adresowanej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Powstałe narzędzie - audiościeżka w języku łatwym w czytaniu (ETR) pozwala włączać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w kulturę w sposób angażujący wiele zmysłów i dający poczucie satysfakcji.

Fundacja TIFF Collective

Be Together - integracja i sztuka

Projekt koncentrował się na tworzeniu przestrzeni, w której odbiorcy o przeróżnych potrzebach i możliwościach są realnie włączani w proces projektowy i twórczy od momentu budowania grupy, przez tworzenie sztuki, aż do jej dzielenia się z szerokim gronem odbiorców czy promocją. Włączanie w Be Together bazuje na działaniach animacyjnych i twórczych. Projekt angażował dorosłe osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby sprawne.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Cricoteka otwarta

Warsztaty skupiały się na testowaniu różnych metod twórczej pracy - eksplorowaniu potencjału ruchu i choreografii, pracy z dźwiękiem czy działań teatralnych. W warsztatach mieli okazję spotkać się profesjonaliści (edukatorzy, aktorzy i aktorki, tancerki, muzycy, performerzy), studenci i studentki, osoby starsze osoby słabosłyszące, niewidome, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby poruszające się na wózku. Cricoteka otwarta jest ideą, która rozprzestrzeniła się na cały program instytucji.

Fundacja Inside Out

Dom Zmysłów

Projekt był cyklem warsztatów i spotkań tematycznych dla rodzin i dorosłych o podstawowych zmysłach, czyli węchu, słuchu, dotyku oraz wzroku, ale również o niepełnosprawnościach sensorycznych (świat osób Głuchych i niewidomych). Osobami uczestniczącymi w projekcie byli mieszkańcy Lublina - w szczególności osoby mieszkające w dzielnicy Sławin i Szerokie, osoby w różnym wieku oraz osoby z niepełnosprawnościami. Warsztaty angażowały uczestników podczas samego procesu wydarzenia, mieli oni także wpływ na wygląd spotkania oraz brali udział w ewaluacji.

Katarzyna Borowiak-Dzwonkowska

Dziecięce dłonie w klimatycznej odsłonie

Przeprowadzone warsztaty dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących aktywizowały uczniów poprzez dotyk, zapach, rozmowę i wizualne obrazy. Efektem działań było stworzenie materiału filmowego, do którego uczestnicy napisali scenariusz, a następnie wystąpili w nim w roli aktorów.

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Laboratorium architektury

Projekt skierowany był do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, dla których opracowano podstawy programu edukacji architektonicznej. Zorganizowane warsztaty architektoniczne miały na celu uwrażliwienie dzieci na przestrzeń, w której żyją.

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"

Opera dostępna dla Osób Niewidomych

Projekt polegał na przygotowaniu w pełni dostępnego dla osób z dysfunkcją narządu wzroku spektaklu baletowego „Dziadek do orzechów” z repertuaru Teatru Wielkiego w Poznaniu. Uczestnikami projektu były osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu wzroku, które nie mają poczucia światła. Oryginalnością działania był fakt, że to jedna z pierwszych prób udostępniania spektakli baletowych osobom niewidomym.

Fundacja Wszyscy Obecni

PEŁNĄ PARĄ

Projekt połączył we wspólnej pracy twórczej dwie grupy rówieśnicze – uczniów i uczennice Zespołu Szkół Specjalnych i Katolickiego LO Montessori w Krakowie, wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom uczestników, takim jak: niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność intelektualna, brak doświadczenia w kontaktach rówieśniczych z osobami z niepełnosprawnością, jak i bez niej. Efektem wspólnej pracy były m.in. improwizowane etiudy taneczne. Tym samym taniec stał się pretekstem do spotkania i integracji społecznej poprzez sztukę.

Dom Kultury w Strzelnie

Po drugiej stronie okna

Projekt miał na celu integrację różnych grup społecznych dzieci i młodzieży, a także wspólne poszukiwanie ich zainteresowań oraz talentów. W ramach dwutygodniowych półkolonii zostały przeprowadzone warsztaty łączące różne dziedziny artystyczne. Uczestnikami i uczestnikami projektu była grupa starszych dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, w tym także osoby ze spektrum autyzmu.

Muzeum Warszawy

Poznajmy się w Warszawie

Pierwsza edycja projektu skierowanego do nowych mieszkańców Warszawy, którzy w ostatnich tygodniach lub miesiącach znaleźli tutaj swoje miejsce. Na program składały się warsztaty kulturowo-językowe oraz konsultacje z ekspertami. W projekcie uczestniczyły rodziny z Ukrainy w dwóch grupach: rodziny z dziećmi w wieku 4-16 lat oraz młodzież i dorośli.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska

RUCH - WYOBRAŹNIA - TNTEGRACJA "Teatr bez barier"

Projekt obejmował zwiedzanie wybranych instytucji kultury oraz organizację warsztatów, które pozwoliły na zdobycie nowych umiejętności

i kompetencji do udziału w tworzeniu spektakli teatralnych. Do każdego zadania pozyskano innego twórcę działań na rzecz rozwoju czytelnictwa, animowania kultury i integracji. Odbiorcami projektu byli podopieczni (młodzież powyżej 16 roku życia) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Toruniu, oraz współuczestnicząca w zadaniu młodzież licealna z III LO w Toruniu, z klasy o profilu teatralno-dziennikarskim.

Wrocławski Instytut Kultury

Sąsiedzkie mapy

Efektem podjętych działań było stworzenie we współpracy z mieszkańcami osiedli Wrocławia ośmiu map, zbierających obecne w ich pamięci oraz przeżyciu historie i ciekawostki. W projekcie wzięły udział nie tylko osoby, lecz także lokalni partnerzy: instytucje, organizacje, lokalne biznesy. Założeniem tworzenia map było aktywne włączenie osób, które niekoniecznie są na co dzień zainteresowane kulturalną aktywnością osiedlową, aby zaangażowały się we współtworzenie materiału, będącego świadectwem kulturowej różnorodności osiedli Wrocławia.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum

"Sensoryczna wieś opolska..." to projekt z zakresu animacji społeczno-kulturalnej włączający do kultury osoby niewidome i słabowidzące poprzez: werbalne opisywanie zbiorów muzealnych (audiodeskrypcję), dotykowe poznanie ekspozycji, wykorzystanie tyflografik oraz realizację warsztatów. Projekt oparty był na kompensacji sensorycznej tj. pobudzeniu zmysłu dotyku, słuchu, węchu i smaku. Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu partycypacyjnego, osoby uczestniczące w nim współkształtowały działania kulturalno-oświatowe na etapie przygotowawczym (koncepcja) i  etapie realizacji (uprawa przydomowego ogródka) oraz uczestniczyły w podejmowaniu bieżących decyzji.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

To działa! Cykl warsztatów integracyjnych

W ramach projektu odbyły się integracyjne warsztaty cykliczne trwające od lipca do grudnia, podczas których przygotowano spektakl (z udziałem publiczności oraz transmitowany w sieci) oraz małe formy warsztatowe, czyli taniec dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, muzyka i śpiew dla osób niesłyszących i niemówiących, sztuki wizualne dla osób niewidzących, teatr i animacja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bezpośrednimi odbiorcami wydarzeń były osoby w niemal każdym wieku, pośrednimi – instruktorzy i nauczyciele.

Fundacja Dom Kultury

W Kratkę - pismo artystów i kobiet z więzienia

Projekt skierowany jest do osób odbywających karę więzienia, które nie mają dostępu do kultury. Celem podejmowanych działań jest zarówno włączanie społeczno-kulturalne osadzonych, jak i wzmocnienie procesów antystygmatyzacyjnych wśród społeczeństwa. Zajęcia z edukacji kulturalnej dopełnia redakcja kolejnego numeru pisma "W Kratkę", które powstaje we współpracy z polskimi artystami.

Muzeum Łazienki Królewskie,            Olga Michalik

Wychodząc z ram - projekt edukacyjny dla osób w kryzysie psychicznym

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty dla ponad 150 osób w kryzysie psychicznym, reprezentujących różne grupy wiekowe, zawodowe i społeczne. Poprzez cykliczne warsztaty w Muzeum pacjenci Szpitala w Drewnicy mieli możliwość zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniami, rozwijania kompetencji społecznych, a także rehabilitacji społecznej w celu pełniejszego uczestnictwa w życiu kulturalnym po zakończeniu terapii.

 

 

A także projekty zaproszone do sesji posterowej:

Nazwa Podmiotu

Tytuł Projektu

Opis projektu

Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida

Dotknij Sztuki - kultura dostępna dla dzieci

Projekt składał się z działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, które łączyły twórcze myślenie z angażowaniem do działania.  Przedsięwzięcie uwzględniało potrzeby dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego oraz dzieci wysoko wrażliwych. Poszczególne tematy warsztatów, zwłaszcza w pierwszej części, dawały impuls do samodzielnego tworzenia i włączały dzieci w proces decydowania o przebiegu samych zajęć.

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum

Galopem do wolności!

Ideą projektu było zwiększenie integracji mieszkańców dzielnicy Załęże poprzez kreatywne warsztaty zainspirowane motywem koni w kulturze i historii. W jego zakresie zrealizowaliśmy warsztaty street art (tworzenie muralu), warsztaty teatralne oraz grę miejską zainspirowaną różnorodnością obrazów koni w kulturze. Uczestnikami byli mieszkańcy dzielnicy Załęże, uczniowie szkoły podstawowej, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, seniorzy i rodziny z dziećmi.

Paulina Pielarz

Jak komunikować się z seniorami i seniorkami?

Projekt skupiony na komunikacji z osobami starszymi. E-learning oraz scenariusz szkolenia (do samodzielnego przeprowadzenia) pokazują kolejne zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch, a także odczuwanie przestrzeni. Wiedza o tym, jak zmienia się wraz z wiekiem postrzeganie tego co dookoła, pozwoli osobom związanym z lokalnymi ośrodkami kultury coraz lepiej poruszać się po świecie seniorów, oswajać go i w końcu: budować jakościowe relacje.

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka

Lubelska Wieża Babel

 

Projekt polegał na włączeniu środowisk studentów zagranicznych w życie artystyczne Lublina. Osią działań było stworzenie spektaklu w języku angielskim inspirowanego twórczością współczesnego koreańskiego grafika Daehyuna Kima. W spektaklu będą poruszane takie ważne wątki, jak samotność, potrzeba drugiej osoby, konieczność kontaktu z ludźmi oraz z naturą, skomplikowane perypetie budowania kontaktów międzyludzkich.

Grupa twórcza miała charakter międzynarodowy ( znalazły się w niej osoby z Ukrainy, Rosji oraz Zimbabwe). Ponad to w zespole znalazła się osoba z niepełnosprawnością ruchową

Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"

Ludzie. Dzielnica. Obiekty

Projekt skupiał się na działaniach partycypacyjnych w przestrzeni dzielnicy Czuby Południowe mających na celu budowanie poczucia wspólnoty, umacniania więzi sąsiedzkich i zwiększania świadomości o wspólnej przestrzeni. W toku procesu powstała rzeźba wykonana z aluminiowego prętu w kolorze pomarańczowym - obiekt artystyczny współtworzony przez mieszkańców. Powstała instalacja stała się znakiem rozpoznawczym danej przestrzeni, jednym z elementów tworzących identyfikację wizualną dzielnicy, kojarzona z Dzielnicowym Domem Kultury "Czuby Południowe".

Małgorzata Minchberg

Mobilart - sztuka zmiany

W projekcie wzięły udział dwie grupy młodzieży - chłopcy w wieku 12-15 lat, dziewczynki w wieku 13 -17 - przebywające tymczasowo w ośrodku neuropsychiatrycznym.

W ramach projektu odbywały się spotkania na oddziale neuropsychiatrii dziecięcej. Został opracowany plan, w którym działania artystyczne skorelowane były z zagadnieniami terapeutycznymi. Każde kolejne spotkanie wynikało z poprzedniego, więc proces był ciągłym wznoszeniem się po schodach świadomości i osobistego rozwoju przestrzenno-artystycznego. Pomysł realizacyjny bazował na środkach, którymi dysponuje zaangażowana społecznie sztuka współczesna, której misją jest reagować i nieść zmianę przez tworzenie. Realizacja treści literackich, ruchowych, plastycznych, dźwiękowych, performatywnych w formie interdyscyplinarnych działań artystycznych odbywała się regularnie co tydzień.

Fundacja Ładne Historie

Odetchnij z kulturą

Projekt gwarantował osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami równość dostępu, poprzez organizację aktywności twórczych, w miejscach pozbawionych barier architektonicznych i znajdujących się w okolicy  miejsca zamieszkania, aby ułatwić dotarcie i nie obarczać dodatkowymi kosztami związanymi z dojazdem. Zaprojektowanie i przeprowadzone działania były wynikiem rozmów  zarówno z osobami z niepełnosprawnościami jak i ich rodzicami i opiekunami i uwzględniały zgłaszane przez nich potrzeby. Wszystkie aktywności skupione były wokół  wspólnego tworzenia i aktywnego doświadczania kultury i sztuki.

Białołęcki Ośrodek Kultury

PASKUDA I PRZYJACIELE

Pomysł oparty na lokalnej legendzie miejskiej z lat 70-tych XX wieku powstał we współpracy z artystami, którzy mieszkają na dwóch żerańskich osiedlach. Działania artystyczne, edukacyjne i animacyjne miały aktywizować i integrować i zachęcać ludzi do poznawania się i wspólnego działania na rzecz  swojej okolicy. Mieszkańcy osiedla zostali włączeni w działania mające na celu poprawę estetyki przestrzeni w której żyją. Odbyło się to zarówno poprzez zabawę, jak i poprzez sąsiedzkie rozmowy, spacery i warsztaty. Uczestnikami byli mieszkańcy Żerania. 

Alicja Jelińska

Przechadzki. Po sztuce współczesnej.

Projekt Przechadzki, czyli regularne oprowadzania szlakiem wystaw po miejscach związanych z kulturą i sztuką w Gdańsku był odpowiedzią na potrzebę tworzenia instytucji publicznych miejscami bardziej otwartymi dla nowych mieszkańców Gdańska. W wielokulturowej grupie testowano instytucje, zastanawiano się jak korzystamy z oferty kulturalnej i jak instytucje powinny otwierać się na nową publiczność.

Stowarzyszenie "Podniebni"

Republika sennych mar

Uczestnikami projektu było siedemnaścioro młodych ludzi - członków stowarzyszenia "Podniebni”. Projekt "Republika sennych mar" zakładał stworzenie musicalu opartego na twórczości Grzegorza Ciechowskiego i zespołu "Republika". Uczestnicy projektu brali udział w tworzeniu koncepcji spektaklu, wspólnie wybrano 23 piosenki, które stały się kanwą projektu. Wspólnie została omówiona  tematyka, ułożona w ciąg przyczynowo – skutkowy i ostatecznie nakreślony został zarys scenariusza. Młodzi ludzie mieli także wpływ na ostateczną wersję tego, co zostało wystawione na scenie i to zarówno w sferze muzycznej, tanecznej, jak i teatralnej. Wspólnie stworzona została również koncepcja kostiumów, charakteryzacji i scenografii.

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

STREET ART #emocje #sztuka #zmiana

Uczestniczkami i uczestnikami była grupa 20 dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Debrzno. Projekt polegał na stworzeniu i realizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy nt. street artu. Efektem było zaprojektowanie i namalowanie muralu z artystą oraz zorganizowanie finałowego happeningu. Ważnym etapem projektu było wydanie publikacji - zestawu dobrych praktyk z ćwiczeniami, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez edukatorów, animatorów w ich procesie budowania oferty edukacji kulturalnej.

Katarzyna Freiwald

Unia Lubelska LOSY

Projekt polegał na realizacji cyklu warsztatów chóralnych oraz teatralnych z zespołem Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu  „Tolerancja”. Nazwa projektu  "Unia Lubelska LOSY", jest bezpośrednim nawiązaniem do losów arcydzieła Jana Matejki - "Unia Lubelska", które podczas zawieruchy wojennej było przechowywane m.in. w Wiśnickim Więzieniu. Losy to również kontekst znaczeniowy, który odgrywa kluczową rolę w pracy z osadzonymi. Uczestnikami projektu byli osadzeni z ZK w Nowym Wiśniczu, którzy w okresie 6 miesięcy przygotowywali nowy repertuar muzyczny oraz realizację żywego obrazu.

Gmina Nowa Sól - Miasto / Centrum Aktywności Społecznej

Wędrujące skrzynki

Uczestnikami projektu są głównie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci pracowały nad wyborem tematu, tworzeniem opowieści oraz ilustracji do teatru Kamishibai oraz tworzyły drewniane skrzynki. Ćwiczyły czytanie i modulowanie głosu, stanowiły o tym, co ma być częścią spektaklu. Proponowały elementy scenografii, np. balony z helem, figury koni, stroje zwierząt, bańki mydlane. Dzieliły się rolami tak, aby każdy czuł się komfortowo w przydzielonym zadaniu.