Ruszył drugi nabór wniosków dotyczących różnorodności kulturowej i artystycznej

Date of publication: 19.04.2013
Średni czas czytania 5 minutes
print

Od 15 kwietnia do 16 sierpnia 2013 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Operator programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 - zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów promujących różnorodność kulturową.
 

Obszary tematyczne projektów, w ramach których można składać projekty podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu:

 • edukacja artystyczna i kulturalna;
 • dziedzictwo kulturowe (w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa);
 • muzyka i sztuki sceniczne;
 • sztuki plastyczne i wizualne.


Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu:

 • organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
 • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w  zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
 • wspieranie współpracy szkół artystycznych i  uczelni artystycznych;
 • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym;
 • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

W ramach Programu będą mogły otrzymać dofinansowanie projekty „miękkie” / nieinwestycyjne o charakterze niekomercyjnym.


Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
 • uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);
 • archiwa państwowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • organizacje pozarządowe (NGOsy) ze sfery kultury. Pojęcie „organizacji pozarządowej” powinno mieć znaczenie zgodne z art. 1.5 ust. 1 (m) Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.


Projekty partnerskie
Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział na etapie aplikowania potwierdzony jest Listem Intencyjnym (lub umową partnerską) stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Wartość dofinansowania

 • Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Wymagany wkład własny finansowy – co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W przypadku instytucji państwowych, archiwów państwowych oraz szkół i uczelni artystycznych podlegających polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, całkowicie finansowanych z budżetu państwa, MKiDN zapewnia również wkład własny do projektu, co oznacza, że instytucje te mogą wnioskować o 100% kosztów kwalifikowalnych z Programu.

Projekty małe: minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000 EUR (tj. 207 100 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 150 000 EUR (tj. 621 300 PLN)

Projekty duże: minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 150 000 EUR (tj. 621 300 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 EUR (tj. 4 142 000 PLN)


Fundusz Współpracy Dwustronnej
Operator Programu rezerwuje część kwoty z budżetu Programu (w wysokości 1,5% całkowitych kosztów kwalifikowanych Programu) na potrzeby Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu podczas jego wdrażania.


Termin naboru wniosków
Nabór projektów odbywa się w okresie od 15 kwietnia do 16 sierpnia 2013 r., do godz. 15.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i elektronicznej składanej poprzez generator wniosków w systemie EBOI.


Pełną dokumentację naboru można znaleźć na stronie www.eog2016.mkidn.gov.pl.