Obchody Roku w Europie

Date of publication:
Średni czas czytania 8 minutes
print
Obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Europie   Głównym celem wydarzeń realizowanych w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego ma być propagowanie dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, kultur i wyznań religijnych. Szczególny nacisk położono na asymi...
Obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Europie

 

Głównym celem wydarzeń realizowanych w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego ma być propagowanie dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, kultur i wyznań religijnych. Szczególny nacisk położono na asymilację mniejszości narodowych i etnicznych. Obchody Roku mają podkreślać znaczenie wkładu różnorodnych kultur we wspólne dziedzictwo europejskie i uświadamiać - zwłaszcza ludziom młodym - znaczenie rozwijania społeczeństwa europejskiego, otwartego na różnorodność kulturową. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego jest inicjatywą, dzięki której każdy kraj członkowski może uzyskać środki potrzebne na sfinansowanie wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i społecznych, przyczyniających się do propagowania idei dialogu międzykulturowego.

Instytucje odpowiedzialne

 
Obchody Roku w Europie realizowane są przez:

  • Dyrekcję Generalna ds. Edukacji i Kultury
  • Instytucje, których projekty o zasięgu międzynarodowym zostały wyłonione w otwartym naborze wniosków, zobacz więcej
  • Instytucje koordynujące obchody w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz ich partnerów (wyłonionych w krajowych naborach wniosków), zobacz więcej.

Wszystkie wydarzenia realizowane przez wskazane instytucje posiadają wymiar europejski, docierają do szerokiego grona odbiorców oraz odznaczają się walorami edukacyjnymi, trwałością, wielosektorowym charakterem i innowacyjnością.

Narodowe Strategie

 
W obchodach Roku uczestniczą kraje członkowskie Unii Europejskiej. Instytucje koordynujące w każdym kraju zobowiązane są do przedstawienia KE dokumentu zwanego Narodową Strategią, opisującego sytuację społeczno-kulturową swojego kraju. W tym dokumencie poszczególne państwa nakreślają cele, które pragną osiągnąć poprzez realizację obchodów Roku Dialogu, zobacz strategie poszczególnych krajów członkowskich.

Odbiorcy i uczestnicy wydarzeń Roku

 

Wydarzenia realizujące obchody Roku Dialogu docierać mają do wszystkich grup społecznych, jednak w szczególności ich odbiorcami będą ludzie młodzi oraz osoby przynależące do wykluczonych lub mniej uprzywilejowanych grup społecznych. Proponowane projekty w dużym stopniu wykorzystują również nowe media (internetowe fora dyskusyjne, gry online), zapewniając sobie tym samym szerokie grono odbiorców wirtualnych.

Działania edukacyjne


Istotnym aspektem realizacji obchodów Roku Dialogu jest szerokie zastosowanie formalnych i nieformalnych działań edukacyjnych w zaplanowanych projektach. Powinny być one oparte o dobre praktyki w zakresie promocji dialogu międzykulturowego i prowadzić do wypracowania kolejnych, które będą jednocześnie stanowić dowód trwałości efektów projektu. Zwrócono też uwagę na potrzebę uwzględnienia w realizowanych projektach wielosektorowego charakteru działań tak, aby mogli brać w nich udział przedstawiciele różnych dziedzin (sektora kultury, gospodarczego, społecznego).

 

Więcej informacji nt. obchodów Roku w Europie można uzyskać na europejskiej stronie poświęconej obchodom Roku lub stronie Komisji Europejskiej.


The primary purpose of events implemented under the celebrations of the European Year of Intercultural Dialogue is the popularization of dialogue between representatives of different countries, cultures and religious denominations. Assimilation of national and ethnic minorities was particularly emphasized. Celebrations of the Year are to emphasize the importance of contribution of different cultures in common European heritage and make aware - especially young people - of the importance of development the European society, open to cultural diversity. The European Year of Intercultural Dialogue is an initiative thanks to which each member country may obtain funds necessary for financing art, educational and social events that contribute to the idea of intercultural dialogue being promoted.

Institutions responsible


Celebrations of the Year in Europe are implemented by:

  • General Directorate for Education and Culture
  • Institutions of which projects with international range were chosen in an open submission of applications,see more
  • Institutions coordinating celebrations in different countries of the European Union and their partners (chosen in national submissions of applications), see more.

All events implemented by indicated institutions have European dimension, reach wide group of recipients and are characterized by educational qualities, durability, multisectional character and innovativeness.

National StrategiesIn celebrations of the Year participate member countries of the European Union. Coordinating institutions in any country are obliged to present to the EC a document called the National Strategy, describing social and cultural situation in their countries. In this document particular countries outline goals that they desire to achieve through the implementation of the celebrations of the Year of Dialogue, view the strategies of particular member countries.


Recipients and participants of the events of the Year


The events implementing celebrations of the Year of Dialogue are to reach all the social groups, however, in particular their recipients will be young people and members of excluded or less privileged social groups. Proposed projects also make large use of new media (internet discussion groups, online games), providing themselves wide group of virtual recipients.

Educational actionsAn important aspect of implementation of the celebrations of the Year of Dialogue is a broad-ranged application of formal and informal educational activities in planned projects. They should be based on good practices regarding promotion of intercultural dialogue and lead to development of subsequent ones that at the same time will constitute an evidence of durability of project effects. Attention was also paid to the need of considering in implemented projects the multisectional nature of actions so that representatives of different fields (sector of culture, economy, society) could take part in them.

More information on celebrations of the Year in Europe can be obtained from the European site devoted to the celebtations of the Year.