Konkurs Grantowy Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak"

Date of publication: 18.01.2013
Średni czas czytania 4 minutes
print
Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” ogłasza drugą edycję konkursu grantowego na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie.
Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” ogłasza drugą edycję konkursu grantowego na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz krajach w okresie transformacji systemowej.

W ramach otwartego konkursu grantowego planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów:
  • Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina (co najmniej 70% środków przeznaczonych na konkurs grantowy);
  • Tadżykistan, Tunezja (do 30% środków przeznaczonych na konkurs grantowy).
Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

O granty mogą ubiegać się organizacje działające we współpracy z partnerami lokalnymi z krajów, do których adresowany jest konkurs grantowy:
- zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Projekty modułowe – w ramach tej ścieżki grantowej przewidziana jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów składających się z dwóch niezależnych i realizowanych sekwencyjnie modułów w latach 2013-2014. Moduł przeznaczony do realizacji w roku 2013 będzie dofinansowany w ramach programu Wsparcie Demokracji 2013. Drugi moduł będzie realizowany na podstawie umowy dofinansowania zawartej w roku budżetowym 2014 pod warunkiem prawidłowej, terminowej i zgodnej z umową realizacji pierwszego modułu projektu a jednocześnie zleceniu Fundacji przez MSZ w roku 2014 zadania pozwalającego na sfinansowanie projektu.
W ramach ścieżki projekty modułowe aplikować mogą wnioskodawcy mający co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w co najmniej jednym kraju, do którego adresowany jest konkurs grantowy, a jednocześnie w okresie 2010-2012 mający doświadczenie w gospodarowaniu polskimi środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego potwierdzone zaakceptowanym rozliczeniem z wykorzystanych środków.

Wysokość dofinansowania jednego projektu 100-250 tys. w roku 2013 (łączna pula środków: 1,6 mln zł dla tej ścieżki grantowej) i 100-300 tys. zł w roku 2014;
W każdym wniosku należy wykazać wkład własny stanowiący minimum 5% wartości projektu.

Dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie na projekty dotyczące co najmniej jednego z priorytetów tematycznych:
  • Wolności obywatelskie w państwie prawa.
  • Wsparcie liderów transformacji i demokracji młodych.
  • Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego.

Termin składania wniosków – 28 lutego 2013 r. Decyduje data zarejestrowania w elektronicznym generatorze wniosków oraz data nadania pocztą wersji papierowej zgłoszenia.

Realizacja pierwszego modułu w ramach ścieżki projekty modułowe - od ~1 kwietnia do 30 listopada 2013 r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://solidarityfund.pl/pl/wsparcie-demokracji/konkurs-grantowy-2013