Dialog międzykulturowy

Date of publication:
Średni czas czytania 9 minutes
print
Dialog międzykulturowy jest przedmiotem licznych debat i refleksji z zakresu kultury, filozofii, nauk społecznych, nauk politycznych, teologii.   Pragnąc przybliżyć znaczenie pojęcia dialogu oraz innych terminów z nim związanych prezentujemy poniżej definicje oraz opracowania i artykuły nt. dialogu....

Dialog międzykulturowy jest przedmiotem licznych debat i refleksji z zakresu kultury, filozofii, nauk społecznych, nauk politycznych, teologii.

 

Pragnąc przybliżyć znaczenie pojęcia dialogu oraz innych terminów z nim związanych prezentujemy poniżej definicje oraz opracowania i artykuły nt. dialogu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tekstami podejmujacymi kwestie dialogu:

 

Granice Wschodu. Wywiad z Agnieszką Holland

 

Gdzie, Pani zdaniem, kończy się Europa: na Bugu, Świsłoczy, może na Wołdze?
...Niektórzy uważają, że na Wiśle. Dla mnie pojęcie Europy jest niezmienne i płynne, zważywszy na kryteria społeczne, kulturowe, religijne, geograficzne. Pogranicza są tu najciekawsze, bo się nieustannie przesuwają...zobacz więcej

Most i człowiek

Autor: Krzysztof Czyżewski

 

Stara to prawda, że tylko przekraczając siebie, człowiek pozostaje sobą. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wyobraźnia dialogu, która jest jak ścieżka wyprowadzająca człowieka poza horyzont własnego ja, ku spotkaniu... zobacz więcej

 

Definicje pojęć związanych z dialogiem

Opracowali: R. Muniak, M. Skrzeczkowski,

pod red. merytoryczną prof. A. Zeidler-Janiszewskiej

 

Dialog międzykulturowy - pożądany efekt spotkania z inną kulturą. Dialog międzykulturowy może być niezwykle cennym źródłem wiedzy o wartościach i konwencjach akceptowanych przez reprezentantów innych kultur, ale i o sobie samym i własnej tradycji kulturowej...zobacz więcej

 

Uwagi o gościnności

Autorka: Agnieszka Skalska

 

Dialog, wynalazek starożytnych Greków, to tyle, co „logos podwojony”. Słowo „logos” jest wieloznaczne: oznacza mowę, ale też argument w dyskusji, strukturę rozumowania; jest też synonimem rozumu w ogóle...zobacz więcej

 

Rola chrześcijaństwa w dialogu kultur

Autor: ks. Henryk Paprocki

 

Wykopaliska archeologiczne w Betezda rzucają nowe światło na egzegezę tekstu Ewangelii według świętego Jana (5, 1-18), który mówi o cudzie w Betezda. Nie ma wątpliwości, że w czasach Chrystusa Betezda była centrum pogańskiego kultu, poświęconym jakiemuś bogu-uzdrowicielowi. Oznacza to, że Chrystus świadomie wszedł do pogańskiej świątyni i dokonał tam cudu...zobacz więcej

 

Wybór cytatów

Ciekawe wypowiedzi nt. dialogu (Jan Paweł II, ks. prof. Józef Tichner, Ryszard Kapuściński i in.)... zobacz więcej

Warto poczytać o dialogu

Lista najciekawszych pozycji (tekstów i opracowań) poruszających kwestię dialogu...zobacz więcej

 

 

 

 

Intercultural dialogue is a subject of many debates and reflections on culture, philosophy, social science, political science and theology.

In an attempt to introduce the meaning of the notion of dialogue and other related terms, below we present the definitions, essays and articles relating to dialogue.

We invite you to get familiar with the texts dealing with the issues of dialogue:

The Bridge and the Man


Author: Krzysztof Czyżewski

It is an old truth that only by going beyond one’s limits, a man remains himself. It would not be possible if it were not for the imagination of dialogue which is like a path bringing the man beyond the horizon of his own ego, towards an encounter…
Read more…

Definitions of notions related to dialogue


Compiled by; R. Muniak, M. Skrzeczkowski,
Academic editing: prof. A. Seidler-Janiszewska

Intercultural dialogue – a desired effect of encountering other culture. Intercultural dialogue may be an extremely valuable source of knowledge about values and conventions accepted by members of other cultures, but also about ourselves and our own cultural tradition… Read more…

Comments on hospitality (A. Skalska)


Dialogue, the invention of ancient Greeks, is as much as "double logos". The word "logos" is ambiguous: it means a speech, but also an argument in a discussion, the structure of reasoning; it is also a synonym of reason at all… Read more….

Role of Christianity in the dialogue of cultures


Author: Rev. H. Paprocki

Archeological excavations in Betezda throw a new light on the exegesis of the Evangel text according to St. John (5.1-18), which tells about the miracle in Betezda. There is no doubt that in Christ's times Betezda was the centre of pagan worship devoted to a god-healer. It means that Christ intentionally entered a pagan temple and made a miracle there. Read more….

Selection of quotations
John Paul II

(…) the difference which some find so threatening can, through respectful dialogue, become the source of a deeper understanding of the mystery of human existence.


John Paul II. Address to the UN General Assembly

The Reverend Professor Józef Tischner


Dialogue means that people came out of their hiding places, they got closer to each other, they started exchanging opinions. (…) No-one closes themselves off in a hiding place voluntarily - they must have had some reason. One has to acknowledge this reason. There is a challenge hidden in the first word of dialogue: …. certainly you have got some point here. This one entails another one, no less important: … certainly I am not quite right. With these confessions, both sides sort of rise above themselves, aiming at the community of one and the same point of view to matters and things (…) Dialogue is building mutuality.

Rev. Prof. Józef Tischner, The Ethics of Solidarity (Etyka Solidarności)

Ryszard KapuścińskiThe experience of spending years among remote Others has taught me that kindness toward another being is the only attitude that can strike a chord of humanity in the Other.

Ryszard Kapuściński Encountering the other: the challenge for the 21st century (Spotkanie z Innym, jako wyzwanie XXI wieku)

The Maastricht TreatyThe Community shall contribute to the flowering of the cultures of the Member States, while respecting their national and regional diversity and at the same time bringing the common cultural heritage to the fore.


The Maastricht Treaty, 1993

European Declaration of the Polish Council of Christians and Jews and the Joint Council of Catholics and Muslims


We, Europeans, recognize the great dignity of each person, his or her inalienable right to life, to freedom, and to adequate participation in cultural heritage. We recognize that each person is significant and needed, and responsible for the other person.
We recognize that each person has the right to full participation in his or her own national culture, as well as the obligation to develop it and to propagate a dialogue of cultures aimed at a broader popularization of common values.

“European Declaration” of the Polish Council of Christians and Jews and the Joint Council of Catholics and Muslims
announced on 29th May 2003 in Krakow