Spo­tka­nie wokół książ­ki ”Na­ro­dzi­ny klasy kre­atyw­nej”

Date of publication: 29.12.2010
Średni czas czytania 2 minutes
print

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry oraz Koło Na­uko­we Stu­den­tów So­cjo­lo­gii AGH i Se­ka­cja Fi­lo­zo­fii Kul­tu­ry KNSF za­pra­sza­ją dziś - 20 grud­nia 2010 - o godz. 18.00 na spo­tka­nie wokół ksiąz­ki Ri­char­da Flo­ri­dy "Na­ro­dzi­ny klasy kre­atyw­nej".

W dys­ku­sji udział wezmą:
prof. Ry­szard Ta­deu­sie­wicz (AGH)
prof. Piotr Mróz (UJ)
Gra­zy­na Śli­wiń­ska (Cen­trum Mo­ni­to­ro­wa­nia Kadry Za­wo­do­wej AGH).
Spo­tka­nie po­pro­wa­dzi Kamil Łu­czaj.

Miej­sce:
In­sty­tut Fi­lo­zo­fii UJ
ul. Grodz­ka 52, Kra­ków
sala im. Ro­ma­na In­gar­de­na