Przyszłość Projektu Europa - Konferencja „The Future of The European Project”

Date of publication: 08.12.2011
Średni czas czytania 4 minutes
print

Rozpoczęły się negocjacje w kwestii budżetu Unii Europejskiej, w toku realizacji jest również strategii Europa 2020 – taka sytuacja stwarza zarówno wiele wyzwań, jak i wiele możliwości. 9 grudnia 2011 r., między 9.00-15.00 w Sztokholmie, odbędzie się konferencja zatytułowana „The Future of The European Project”, która dotyczyć będzie roli kultury w realizacji strategii Europa 2020. Inicjatywa zrealizowana została w ramach kampanii We are More. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że konferencja będzie transmitowana na żywo.

Europa 2020 jest długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił realizowaną od 2000 r., zmodyfikowaną pięć lat później, Strategię Lizbońską. Główne założenia Europa 2020 to: wspólne działanie na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wprowadzanie reform umożliwiających radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z globalizacją, starzeniem się społeczeństw, czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. Strategia ta zakłada m.in. wzrost zatrudnienia, wydajności oraz spójności społecznej w Państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Z ekonomicznego punktu widzenia kultura oraz przemysły kreatywne stanowią 4,5% całkowitego PKB Unii Europejskiej (2008), a tempo ich wzrostu jest średnio 12% szybsze od innych sektorów gospodarczych państw członkowskich. Potencjał tej sfery został już dostrzeżony – obecnie odgrywa on ważną rolę w kwestii rozwoju kompetencji międzykulturowych, współpracy z innymi obszarami polityki, jak również poprawy wyników stabilizacji, rozwoju obszarów wiejskich oraz propagowania branży kreatywnej Europy na światowej arenie.


Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: szwedzcy reprezentanci Komisji Europejskiej, krajowi i regionalni politycy, przedstawiciele środowiska kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego. Wspólnie będą oni obradować nad:


• Określeniem roli i znaczenia kultury dla realizacji strategii Europa 2020
• Uwidocznieniem skutków działań kulturalnych w innych obszarach polityki
• Podkreśleniem potrzeby stworzenia intensywniejszego i trwalszego programu Kultury, zwiększenia funduszy regionalnych  oraz budżetu dla kultury w Unii Europejskiej.


W ramach konferencji przewidziane są trzy panele:


1. CULTURE & GROWTH FOR ALL – Strategia Europa 2020 dąży do stymulowania gospodarki – wzrostu poziomu zatrudnienia, jak i społecznej oraz terytorialnej spójności. Paneliści będą dyskutować o tym jak kultura przyczynia się do uczestnictwa, przynależności, dostępności oraz angażowanie się w debatę publiczną?


2. CULTURE & SMART GROWTH – Europa 2020 dąży do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. W jaki sposób kultura wpływa na środowiska kreatywne? Czy procesy artystyczne mogą być przydatne w innych kontekstach?


3. CULTURE & SUSTAINABLE GROWTH – Strategia ta ma na celu promowanie skuteczniejszej, ekologicznej oraz konkurencyjnej gospodarki. W jaki sposób kultura oddziałuje na tworzenie wspólnych wartości, różnorodnych stylów życia oraz jakość sfery pozamaterialnej?

Więcej informacji oraz szczegółowy plan konferencji dostępne na stronie: we are more (w języku angielskim).

Strona konferencji (w języku szwedzkim): tu