Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze

Date of publication: 01.08.2011
Średni czas czytania 4 minutes
print

Projekt posłuży identyfikacji poziomu partycypacji społecznej w wybranych instytucjach kultury w Małopolsce oraz jego wpływu na funkcjonowanie sektora kultury, a także na profile uczestnictwa w kulturze. Jako podsumowanie powstanie raport badawczy w formie publikacji elektronicznej.

Inspiracją do tegorocznych badań były między innymi wnioski z projektu „Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury”, zrealizowanego w ramach Programu Obserwatorium Kultury w 2010 r. Wśród nich autorzy raportu „Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce” wskazywali m.in. na to, że polityki kultury w gminie nie są konstruowane zgodnie z zasadami partycypacji społecznej. Kluczowe decyzje związane z rozwojem sektora kultury podejmowane są przez nieformalne, lokalne „porozumienia kulturalne”, które co prawda są czasem twórcze i przynoszą rozwój, a często także petryfikują lokalną normę. Gminy nie stosują wielu narzędzi do ustanawiania polityk kultury we współpracy ze społecznością lokalną.

Badanie sposobów zarządzania w sektorze kultury ma istotne znaczenie dla kreowania polityki kulturalnej w gminach, warunkuje bowiem sposób funkcjonowania ważnych i szeroko obecnych aktorów, jakimi są czołowe instytucje kultury (domy kultury, biblioteki itp.) w lokalnym środowisku. Badanie oraz opublikowany na jego podstawie raport ma na celu pokazanie relacji między sposobem zarządzania i istniejącą ofertą instytucji kultury a profilami uczestnictwa w kulturze osób związanych z instytucją.

Koncepcja badania opiera się o założenie, że styl zarządzania w czołowej instytucji kultury w gminie ma też istotny wpływ na funkcjonowanie sektora kultury ogółem. Założenie to poparte jest tym, że organizacja pracy wewnątrz instytucji i współpracy z lokalnym środowiskiem determinowana jest przez takie wymiary jak: sposób traktowania współpracowników, sposoby podejmowania decyzji w kwestiach programowych i budżetowych, system wartości warunkujący postrzeganie pracowników instytucji jako twórczych i kompetentnych jednostek, bądź osób przeznaczonych do realizacji pewnych z góry, precyzyjnie określonych zadań.

Sposób zarządzania ma również istotny wpływ na to, w jaki sposób kształtowana jest oferta kulturalna: czy zarządzający dostrzegają/badają i chcą zaspokoić potrzeby członków społeczności lokalnej oraz na ile misja instytucji podlega wpływom społeczności, lokalnym politykom czy też prywatnej wizji kadry menadżerskiej instytucji.

Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant na zrealizowanie projektu badawczego "Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze" w ramach programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Nasz projekt otrzymał najwyższą liczbę punktów za ocenę merytoryczną ze wszystkich zgłoszonych do udziału w konkursie.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.