Kultura w programie wyborczym SLD

Date of publication: 02.09.2011
Średni czas czytania 6 minutes
print

Wybory za pasem. Co w związku z tym oferują nam kandydaci? Postanowiliśmy przyjrzeć się kulturze w programach wyborczych poszczególnych partii. Jakie rozwiązania w kwestii kultury zaproponował Sojusz Lewicy Demokratycznej?

 

SLD w swoim programie Otwarta Kultura proponuje:

 1. Ochronę oraz popularyzację kultury wyższej, niekomercyjnej we wszystkich dziedzinach twórczości.
 2. Kształtowanie polityki kulturalnej przez organy państwowe we współpracy ze związkami twórców i środowiskiem intelektualnym.
 3. Konieczność mecenatu państwa i zwiększenia wydatków na kulturę do poziomu 1% budżetu krajowego.
 4. Wprowadzenie systemu zachęt oraz nagradzania mecenatu prywatnego dla działalności kulturalnej.
 5. Powołanie Rady Kultury Polskiej jako ciała doradczego i opiniotwórczego, działającego przy Sejmie RP lub Radzie Ministrów RP, w celu umożliwienia stałego dialogu z elitą kulturalną i intelektualną. Koordynacją działań pomiędzy poszczególnymi resortami, samorządami, a także organizacjami pozarządowymi zajęłaby się osoba obejmująca stanowisko ministra kultury.
 6. Ujednolicić prawno-organizacyjnie i kompetencyjnie instytuty podlegające pod ministra kultury.
 7. Podzielić zadania i zakres obowiązków w sferze kultury, pomiędzy państwem i samorządami, poprzez pakt spajający aktywność władzy lokalnej i centralnej.
 8. Wyłączyć sferę działalności kulturalnej spod wytycznych ustawy o zamówieniach publicznych.
 9. Wprowadzić odrębny status: pracowni twórcy, niekomercyjnej galerii artystycznej, tradycyjnej księgarni, odmienny od statusu lokalu użytkowego.
 10. Eliminację wszelkich przejawów cenzury w sztuce (pełna swoboda wypowiedzi artystycznej oraz równy i powszechny dostęp do niej).
 11. Sprzeciw wobec wykluczenia kulturalnego jednostek, grup społecznych, grup wiekowych (przede wszystkim ludzi starszych, poprzez takie działania jak: uniwersytet trzeciego wieku oraz amatorskie ruchy artystyczne seniorów), jak również poszczególnych regionów kraju. Aby poprawić tę kwestię, proponowane jest utworzenie spójnego systemu przeciwdziałania barierom mentalnym, finansowym, komunikacyjnym i informacyjnym w dostępie do kultury.
 12. Powszechną edukację kulturalną, realizowaną przez system narodowej oświaty, we współpracy z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, w celu kształtowania kompetencji kulturowych najmłodszego pokolenia Polaków. W ramach zajęć obowiązkiem miałby się stać kontakt z żywą kulturą, niezależnie od lokalizacji placówki oświatowej.
 13. Wprowadzenie systemu dotacji dla instytucji artystycznych na realizowanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 14. Wcielenie w życie procesu promowania i wspierania uzdolnionej artystycznie młodzieży – ich debiutów i rozwojów karier.
 15. Popularyzację czytelnictwa poprzez: przeprowadzenie dużej akcji państwowej i społecznej, obejmującej przede wszystkim najmłodszych obywateli, opracowanie i wcielanie szerokich programów edytorskich w zakresie polskiej i światowej klasyki, literatury współczesnej oraz wiedzy o kulturze, powołanie Narodowego Instytutu Wydawniczego, poprawę warunków pracy bibliotek i zwiększenie ich księgozbiorów - podwojenie aktualnego wskaźnika zakupów bibliotecznych na 100 mieszkańców, prowadzenie działań w celu polepszenia sytuacji społeczno-ekonomicznej autorów i tłumaczy.
 16. Organizację wydarzeń: uczczenie 100-lecia śmierci Bolesława Prusa (2012), 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego (2013), 150-lecia urodzin Stefana Żromskiego (2014) oraz 250-lecia Teatru Narodowego (2015).
 17. Stworzenie wykazu cyklicznych imprez kulturalnych, w celu umożliwienia programowania kształtu artystycznego i finansowania przedsięwzięć z kilkuletnim wyprzedzeniem.
 18. Dążenie do zwiększenia poziomu finansowania ochrony zabytków ze środków publicznych (na poziomie państwowym i samorządowym).
 19. Zobowiązanie inwestorów ingerujących w przestrzeń publiczną, do przeznaczania określonej części inwestowanych środków, na wydatki związane ze sztuką kształtującą przestrzeń publiczną powiązaną z inwestycją. Zaproponowano by wyniosło to 1% rozliczonego budżetu inwestycji.
 20. Stworzenie spójnej jednostki promującej polską kulturę, myśl naukową, gospodarkę i walory turystyczne za granicą. Miałaby ona powstać na bazie istniejących, podległych pod MSZ instytutów polskich oraz Instytutu Adama Mickiewicza.
 21. Powrót kwestii ochrony i rozwoju kultury mniejszości narodowych w zakres obowiązków ministra kultury, a także poszerzenie ich o kulturę nowych migracji.
 22. Kontynuowanie polityki rządu SLD w kwestii wspierania kinematografii oraz umacniania i rozszerzania przepisu o odpisie z loterii i gier liczbowych, na cele związane z działalnością kulturalną.
 23. Utworzenie projektu nowej ustawy o mediach elektronicznych.
 24. Utrzymanie kultury artystycznej i edukacji w telewizji publicznej, poprzez stworzenie gwarancji organizacyjnych, finansowych (stabilne źródła finansowania), a także prawnych, w celu utrzymania kultury artystycznej i edukacji.
 25. Uregulowanie kwestii Internetu, równocześnie wyrażając sprzeciw wobec koncepcji ograniczania przestrzeni wolności.
 26. Zachowanie niezależności i pluralizmu PAP, poprzez utrzymanie większościowej kontroli publicznej, poprzez uspołecznienie trybu wyboru Rady Nadzorczej i Rady Programowej PAP, tak by odzwierciedlały one pluralizm rynku medialnego.

Więcej na stronie Sojuszu Lewicy Demokratycznej