Konferencja ”Kompetencje w Kulturze”. Relacja

Date of publication: 27.07.2011
Średni czas czytania 4 minutes
print

Konieczność uwzględnienia kultury w perspektywie finansowej Unii Europejskiej, wspierania przez kraje członkowskie badań,  digitalizacji i legalnego udostępniania dzieł audiowizualnych - to najważniejsze wnioski zakończonej w zeszłym tygodniu konferencji "Kompetencje w kulturze".

 

Kultura stała się jednym z wiodących tematów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z wydarzeń potwierdzających ten fakt jest ekspercka konferencja Kompetencje w kulturze zorganizowana przez MKiDN oraz NCK. Między 18 a 20 lipca około 350 przedstawicieli ministerstw i instytucji europejskich zebrało się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, by odpowiedzieć na pytanie, jak należy wspierać kompetencje kulturowe, by budować społeczeństwo oparte na wiedzy i informacji.

Panele dyskusyjne podzielone zostały na trzy obszary tematyczne: kulturę, sprawy audiowizualne i prawo autorskie, podczas których akcentowano potrzebę komplementarnych, wielopłaszczyznowych działań w kulturze i dla kultury oraz ustalenie standardów jej dotyczących.

Podczas bloku tematycznego Kultura skupiono się na  podkreśleniu jej roli w budowaniu kapitału intelektualnego Europy, wspieraniu partnerstw kreatywnych oraz zwiększeniu świadomości w związku z jej finansowaniem (m.in. uznano, że powinna być ona mocniej uwzględniana w polityce finansowej UE, nie tylko poprzez finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale również z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Poprzez prezentację sprawdzonych, dobrze udokumentowanych projektów, podkreślano też wagę elementu badawczego. W ramach pierwszego i drugiego panelu zostały zaprezentowane przykłady działań takich jak:

DICE to dwuletni międzynarodowy projekt wspierany przez Unię Europejską. W jego ramach prowadzone były działania edukacyjne oraz badania jakościowe i ilościowe, dotyczące wpływu zajęć dramowych w edukacji na rozwój kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży. Za cel stawiano sobie stworzenie Europejskiego Pakietu Edukacyjnego Dramy w edukacji, który miałby informować jak wykorzystywać ćwiczenia dramowe do rozwoju pięciu z  tzw. Kompetencji Lizbońskich:
• Zdolności porozumiewania się w języku ojczystym,
• Umiejętności uczenia się,
• Kompetencji interpersonalnych, międzykulturowych, społecznych i obywatelskich,
• Zmysłu przedsiębiorczości,
• Świadomość kulturowa
Jest to pierwsza próba badania zależności pomiędzy wykorzystywaniem zadań teatralnych w edukacji, a rozwojem kompetencji kulturowych. Świeżym pomysłem jest też udostępnianie wyników w międzynarodowym gronie.
Badania prowadzane były przez sześć organizacji partnerskich (z Węgier, Wielkiej Brytanii, Polski, Holandii, Słowenii, Rumunii) oraz przez sześć organizacji stowarzyszonych( z Czech, Strefy Gazy, Norwegii, Portugalii, Serbii, Szwecji)
Obszerny opis projektu: http://www.dramanetwork.eu/educational_drama.html

Culture in the Mirror to czteroletni projekt badawczy (2008-2012), prowadzony przez Uniwersytet w Groningen, we współpracy z Netherlands Institute for Curriculum Development (SLO) i wsparciu holenderskiego i flamandzkiego Ministerstwa Edukacji.
Na podstawie prac psychologa rozwojowego Katherin Nelson i neuropsychologa Merlin Donald, a także semiotycznej teorii kultury i poznania, przeprowadzana są badania, które mają na celu opracowanie modelu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat. Autorzy projektu zakładają, że powinien on brać pod uwagę zdolność do meta-poznania. Oprócz tego odnosi się on również do innych aspektów edukacji kultury, takich jak: edukacja artystyczna, edukacja medialna, nauczanie historii i dziedzictwa narodowego.
Program prowadzony jest w 14 szkołach podstawowych i średnich na terenie Holandii i Flandrii.
Szczegółowe informacje : http://cultuurindespiegel.slo.nl/english/